Akinek sík látása van


Képzelj el magadnak egy óriási papírlapot, melyen az egyenesek, háromszögek, négyzetek, ötszögek, hatszögek és más alakzatok ahelyett, hogy egy meghatározott helyen maradnának, szabadon közlekednek a felszínen vagy felszínben, de ahhoz nincs erejük, hogy a sík akinek sík látása van emelkedjenek, vagy alá süllyedjenek, igen hasonlóak az árnyékokhoz - csak kemények és éleik fényesek - és akkor meglehetősen pontos képet kapsz hazámról és honfitársaimról.

Ó jaj, néhány évvel ezelőtt még azt mondtam volna: "az én világmindenségemről", de szellemem azóta kinyílt a dolgok magasabb rendű megítélésére.

Azonnal megérted, hogy egy ilyen országban lehetetlen, hogy előforduljon bármi is, amit te "testnek" neveznél; de merem állítani, hogy azt feltételezed, hogy mi legalábbis meg tudjuk különböztetni látás útján a háromszögeket, négyzeteket, és más alakzatokat, midőn a fent leírt módon közlekednek.

Ellenkezőleg, nem vagyunk képesek látni semmi ilyesfélét, legalábbis nem úgy, hogy meg tudjuk különböztetni egyik alakzatot a másiktól. Semmi sem volt, nem is lehetett számunkra látható, csupán egyenesek; és ennek szükségszerűségét azonnal bemutatom. Helyezz egy pénzdarabot a térben létező asztalaitok egyikére, és fölé hajolva tekints le rá. Körnek fogod látni. De most, visszahúzódva az asztal sarkához, fokozatosan vidd alacsonyabb helyzetbe szemedet ily módon közelítve meg egyre inkább Síkföld lakosainak állapotátés látni fogod, hogy tekinteted számára a pénzdarab egyre oválisabb lesz, és végül, mikor szemed már teljesen egy vonalba kerül az asztal szélével mintha valóban síkföldi lennéla pénz teljesen megszűnik ovális lenni, és - legalábbis a te látásod számára - akinek sík látása van egyenessé válik.

Ugyanez történne, ha hasonlóan járnál el egy háromszöggel, négyzettel vagy bármely más, akinek sík látása van kivágott alakzattal. Mihelyt úgy tekintesz rá, hogy szemed az asztal szélével van egy vonalban, megszűnik alakzat lenni, és egy egyenes külsejét ölti magára. Végy például egy egyenlő oldalú háromszöget, aki nálunk egy tiszteletreméltó kereskedő. Amikor Térföldön jártam, hallottam, hogy tengerészeitek igen hasonló tapasztalatokra tettek szert, midőn tengereiteket átszelve, megpillantottak holmi távoli szigetet vagy a láthatár szélén feltűnő partot.

lézeres látás-helyreállító fórumok látomás 0 8-0 9

A távoli földnek lehetnek öblei, nyúlványai, bármilyen számú és nagyságú ki- és beszögellései; mégis a távolból ezek egyikét sem látod hacsak napotok akinek sík látása van süt rájuk fényesen, a fény és az árnyék segítségével feltárva a kidomborodó és behorpadó részeketcsupán egy szürke, töretlen egyenest látsz a vízen.

Hát mi pontosan ezt látjuk, ha egy háromszögletű vagy egyéb ismerősünk közeledik felénk Síkföldön. Minthogy nincs napunk, sem más, árnyékot vető fényünk, nem élvezzük a látás segítségét úgy, mint ti Térföldön.

akinek sík látása van felelős a gondolkodás látásáért

Ha barátunk közelebb jön hozzánk, látjuk, hogy vonala megnő; ha távolodik, vonala is kisebb fesz, de még mindig csupán egy egyenesnek látszik, legyen bár Háromszög, Akinek sík látása van, Ötszög, Hatszög, Kör vagy amit akarsz - egy puszta egyenes és semmi több. Szeretnéd talán megkérdezni, hogy ilyen kedvezőtlen körülmények között mégis hogyan tudjuk megkülönböztetni egymástól barátainkat, de a választ erre az igen természetes kérdésre sokkal megfelelőbben és könnyebben fogom megadni akkor, amikor Síkföld lakosainak leírásához érek.

Egyelőre hadd függesszem fel ezt a témát, és hadd szóljak néhány szót az ország éghajlatáról és házairól. Minthogy nincs napunk, sem más égitestünk, képtelenek vagyunk az északi irányt a szokásos módon meghatározni; de van ehhez saját módszerünk. A akinek sík látása van törvénye belénk helyezett egy állandó vonzást déli irányban; és bár mérsékelt éghajlatnál ez igen enyhe - annyira, hogy még egy jó egészségnek örvendő nő is minden különösebb nehézség nélkül tud megtenni jó néhány lábnyi utat észak felé - a déli vonzás gátló hatása éppen elegendő ahhoz, hogy iránytűül szolgáljon földünk legtöbb vidékén.

Mi több, az eső ami meghatározott időközökben esik mindig északról jön, és ez újabb segítség; és szemész Shilkin tájékoztatást nyújtanak a házak is, melyek oldalfalai többnyire észak-déli irányban futnak, hogy a tetők felfogják az északról érkező esőt. Vidéken, ahol nincsenek házak, a fák törzsei adnak útbaigazítást. Általában nem okoz olyan nagy nehézséget a tájékozódás, mint várható volna.

Mégis, mérsékeltebb körzeteinkben, ahol a déli vonzás alig érezhető, néha, egy tökéletesen elhagyatott síkon haladva, ahol nem voltak irányadó házak vagy fák, időnként kénytelen voltam órákra megállni és bevárni az esőt, mielőtt folytatni tudtam volna utamat. A gyöngékre és idősekre, különösen pedig törékeny asszonyainkra a vonzás sokkal erősebb hatással van, mint a robusztus hímnemre, úgyhogy hozzátartozik a akinek sík látása van modorhoz, hogy ha egy hölggyel találkozol az utcán, mindig engedd akinek sík látása van neki az utca északi felét - ami csöppet sem könnyű dolog, méghozzá ha gyorsan is kell cselekedned, kicsattanóan egészséges vagy, és olyan éghajlaton jársz, ahol nehezen tudod eldönteni, merre van észak és merre van dél.

Házainknak nincsenek ablakaik: mert a fény egyformán eljut hozzánk akár házainkban vagyunk, akár nem, éjjel-nappal, egyformán minden időben és minden helyen, de nem tudjuk, honnan. Hajdanán érdekes és gyakorta vizsgált kérdés volt tanult embereink körében, hogy "honnan ered a fény?

Ezért, minthogy hiábavalóan próbálták ezeket a kutatásokat közvetett módon, súlyos adókkal visszaszorítani, a törvényhozás, viszonylag az utóbbi időkben, teljesen betiltotta ezeket. Én - ó jaj, egész Szemészeti iroda egyedül én tudom ma már nagyon is jól ennek a titokzatos kérdésnek a megoldását; de tudásomat egyetlen honfitársam sem képes megérteni; és gúnyolnak érte - engem, a tér igazságainak és a háromdimenziós világból érkező fény elméletének egyetlen ismerőjét - mintha én lennék a legbolondabb valamennyi bolond között!

De elég ebből a fájdalmas elkalandozásból: hadd térek vissza házainkra. A ház megszerkesztésének leggyakoribb formája az ötoldalú vagy pentagonális, mint a mellékelt ábrán látható. A két északi oldal, ED, DC alkotja a tetőt, amin rendszerint nincsen ajtó; keleten van egy kis ajtó a nők számára és nyugaton egy sokkal nagyobb a férfiak számára; a déli oldalon vagy padlón rendszerint nincsen ajtó. Négyzet akinek sík akinek sík látása van van háromszög alakú házakat építeni tilos, a következő okból.

Minthogy egy négyzet és még inkább egy egyenlő oldalú háromszög szögei sokkal hegyesebbek, mint az ötszögéi, és az élettelen tárgyak amilyen a ház is vonalai homályosabbak, mint a férfiak és nők vonalai, ebből következik, hogy nem kis veszélyt jelentene, ha egy négyzetes vagy háromszögletű rezidencia akinek sík látása van súlyos sérüléseket okoznának az olyan meggondolatlan vagy szórakozott utazóknak, akik véletlenül hirtelen beléjük rohannának; és ezért már korszakunk tizenegyedik évszázadában törvény tiltotta általánosan a háromszögletű házak építését, kivételt csupán az erődítmények, lőporraktárak, kaszárnyák és egyéb állami épületek képeztek, melyeknél nem kívánatos, hogy a köznép körültekintés nélkül megközelítse őket.

Ebben az időben a négyzetes házak építését még mindenütt engedélyezték, bár egy különleges adóval elvették a kedvet az építésüktől.

De körülbelül három évszázaddal később a törvény úgy határozott, hogy minden tízezer akinek sík látása van nagyobb lélekszámú városban az ötszög hajlásszöge a legkisebb házszög, ami összeegyeztethető a közbiztonsággal. A közösség józan esze támogatta a törvényhozás erőfeszítéseit; és ma már vidéken is az ötszögletű alakzat kiszorított minden más alakzatot. Csak nagy ritkán fordul elő, hogy valami igen távoli és elmaradott mezőgazdasági körzetben négyzetes házra bukkan a régész. Tizenkét hüvelyk már a maximum.

Asszonyaink egyenes vonalak.

A rovat további cikkei

Katonáink és munkásaink alacsonyabb osztályai egyenlő szárú háromszögek, a szárak vagy tizenegy hüvelyk hosszúak, és az alap vagy harmadik oldal olyan rövid néha nem éri el a fél hüvelyket semhogy a csúcsukon igen éles és félelmetes szög keletkezik. Valóban, amikor alapjuk a leglealacsonyultabb típusú nem több, mint egy hüvelyk nyolcadrészealig lehet megkülönböztetni őket az egyenesektől, vagyis a nőktől, annyira hegyesek a csúcsszögeik.

Nálunk, éppúgy, mint nálatok, ezeket a háromszögeket egyenlő szárúaknak nevezik; én is ezen a néven fogom említeni őket az elkövetkezendő oldalakon.

Ajánlom Nem hagyták dolgozni, de könyörgő levelére maga Sztálin hívta fel és adott neki munkát. Bulgakov élete végéig szorgalmasan írt, művei egy része azonban csak halála után jelenhetett meg, köztük kedvencünk, A Mester és Margarita is.

Középosztályunk equilaterális vagy egyenlő oldalú akinek sík látása van áll. Diplomás embereink és nemesembereink négyzetek mely osztályhoz akinek sík látása van is tartozom és ötoldalú alakzatok, vagyis ötszögek. Ezután következik az arisztokrácia, amelynek számos fokozata van, kezdve a hatoldalú alakzatoktól, vagyis hatszögektől, és onnan oldalaik száma egyre növekedvén egészen a poligonális, vagyis sok-oldalú megtisztelő címig.

Végül amikor az oldalak száma már olyan sok, és az oldalak maguk olyan kicsinyek, hogy az alakzatot nem lehet megkülönböztetni egy körtől, akkor belépést nyer a körös, vagyis papi rendbe, és ez a legmagasabb osztály valamennyi közt.

Nálunk az a természet törvénye, hogy a fiúgyermeknek mindig eggyel több oldala van, mint az apjának, így hát minden egyes nemzedék rendszerint egy lépéssel előbbre, lép a fejlődés és nemesedés útján. Ily módon a Négyzet fia Ötszög, az Ötszög fia Hatszög és így tovább. De ez a szabály nem mindig áll a kézművesekre és még ritkábban a katonákra és a munkásokra; akik valójában alig is érdemlik meg az emberi alakzat nevet, hiszen oldalaik nem szemészeti iroda hosszúságúak.

Rájuk tehát a természet törvénye nincs hatással, és az Egyenlőszárú azaz a két egyenlő hosszúságú oldallal bíró Háromszög fia is Egyenlőszárú marad. Mindazonáltal még az Egyenlőszárú is reménykedhet abban, hogy utódjai véglegesen felemelkedhetnek nyomorúságos állapotukból.

Mert általános megfigyelés, hogy katonai sikerek hosszú sora vagy szorgalmas és ügyes munkavégzések után az iparos- és katonaosztályok intelligensebb tagjai harmadik oldaluk, vagyis alapjuk csekély mértékű növekedéséről és másik két oldaluk összehúzódásáról tesznek tanúbizonyságot.

Az alacsonyabb osztályok ezen intellektuálisabb tagjainak a fiai és lányai közti a papok által létrehozott házasságok eredménye rendszerint olyan utód, aki még inkább megközelíti az Egyenlő Oldalú Háromszög típusát.

Az Egyenlőszárú-születések hatalmas számához viszonyítva igen ritka, hogy valódi és igazolható Egyenlő Oldalú Háromszög szülessen Egyenlőszárú szülőktől.

akinek sík látása van

Ha országunkban igazi Egyenlő Oldalú Akinek sík látása van születik Egyenlőszárú szülőktől, akkor soklábnyi körzetben mindenki örvendezik. Az Egészségügyi és Társadalmi Testület által végzett szigorú vizsgálat után a kisdedet, amennyiben igazolható, hogy szabályos, ünnepélyes szertartások keretében felveszik az egyenlő oldalúak osztályába. Ekkor azonnal elveszik büszke, mégis bánkódó szüleitől, és egy gyermektelen Egyenlő Oldalú fogadja örökbe, aki esküt tesz, hogy ezentúl soha nem engedi a gyermeket belépni előző otthonába, de még csak rápillantani sem rokonaira, mert félő, hogy a frissen kifejlődött szervezet, az öntudatlan utánzási vágy hatására, visszaeshet örökletes szintjére.

Egy-egy Egyenlő Oldalú esetenkénti kiemelkedését jobbágyi születésű elődei sorából nemcsak a szegény jobbágyok üdvözlik örömmel, mint a létezésük egyhangú hitványságában felvillanó fény és reménység egy sugarát, de az arisztokrácia is, mert az összes felsőbb osztályok igen jól tudják, hogy míg ők igen keveset vagy éppen semmit sem tesznek saját kiváltságaik demokratizálásáért, ezek a ritka jelenségek igen hasznos korlátul szolgálnak az alulról jövő forradalmak ellen.

Ha a hegyesszögű gyülevész népség egésze, kivétel nélkül és teljesen meg lenne fosztva akinek sík látása van akinek sík látása van és ambíciótól, számos lázadó felkelésük valamelyikében bizonnyal találtak volna olyan alkalmas vezetőket, akik nagy számukat és erejüket úgy tudták volna felhasználni, hogy az még a Körök bölcsességét is meghaladta volna.

De a természet bölcsen úgy rendelte el, hogy amilyen mértékben a dolgozó osztályok növekednek intelligenciában, tudásban és minden erényben, ugyanolyan mértékben fog csökkenni hegyesszögük ami félelmetessé teszi őket fizikailag mindaddig, míg meg nem közelíti az Egyenlő Oldalú Háromszög viszonylag ártalmatlan szögeit.

Ily módon, a katonaosztály legbrutálisabb és legfélelmetesebb rétegeinél - akik az intellektus hiányának szempontjából szinte egy színvonalon vannak a nőkkel - megállapították, hogy amilyen mértékben növekednek az ahhoz való szellemi képességeik, hogy előnyükre fordítsák hatalmas áthatoló erejüket, ugyanolyan mértékben akinek sík látása van az áthatoláshoz való erejük. Mily csodálatos a kiegyenlítődés ezen törvénye! És mily tökéletes bizonyíték a síkföldi államok arisztokratikus alkotmányának természetes alkalmasságára, mondhatnám, isteni eredetére!

A természet ezen törvényének ésszerű alkalmazásával a Sokszögek és Körök szinte mindannyiszor már a bölcsőjében el tudják fojtani a lázadást, kihasználva az emberi szellem elfojthatatlan és határtalan reményteliségét. A tudomány is segíti a törvényt és a rendet. Általában lehetőség van arra, hogy - az állami orvosok által alkalmazott kis művi összenyomás vagy kiterjesztés segítségével - a felkelés intelligensebb vezetőit teljesen szabályossá alakítsák, és azon nyomban befogadják a kivételezett osztályokba; de nagyobb részüket, akik még mindig nem ütik meg a mértéket, a végleges megnemesítés reményével kecsegtetve rábeszélik, hogy feküdjenek be az állami kórházakba, ahol életük végéig - tisztességes körülmények között - elzárva tartják őket; csupán egy-két makacsabbat, tébolyultabbat és reménytelenül szabálytalant kell kivégezni.

Account Options

Ezután a terv és vezető nélkül maradt Egyenlőszárúak nyomorúságos népségét vagy ellenállás nélkül ledöfködi fivéreiknek az a kis serege, melyet a Fő Kör tart zsoldjában ilyen esetekre, vagy, gyakrabban, a Kör-párt ügyesen féltékenységet és gyanakvást szít közöttük, míg csak hadra nem kelnek egymás ellen, és egymás szögeitől esnek el.

Évkönyveink százhúsz felkelést tartanak számon a kisebb lázadásokon kívül, melyek száma kétszázharmincöt, és valamennyi így végződött. A NŐKRŐL Ha a katonaosztályba tartozó igen hegyesszögű Háromszögeink félelmetesek, készséggel következtethetünk arra, hogy még félelmetesebbek asszonyaink. Mert míg a katona ék, addig az asszony tű; ezáltal, hogy úgy akinek sík látása van, teljes egészében hegy, legalábbis a két végén.

Hozzátéve ehhez még azt is, hogy ha akarja, gyakorlatilag láthatatlanná tud válni, könnyű megérteni, hogy Síkföldön az asszonyokkal nem lehet kukoricázni. De itt talán néhány ifjabb olvasóm megkérdezheti, hogy hogyan tudja egy síkföldi asszony magát láthatatlanná tenni. Ez, úgy gondolom, minden magyarázat nélkül is nyilvánvaló. Mégis néhány szó teljesen érthetővé fogja tenni a legkevésbé gondolkodó ember számára is.

Helyezz egy tűt az asztalra. Majd szemedet egy síkba hozva az asztal síkjával, tekints reá oldalról, és látni fogod teljes hosszában, de tekints csak rá a vége felől, és csupán egy pontot fogsz látni, tehát gyakorlatilag láthatatlanná vált.

akinek sík látása van magas szintű rövidlátás

Éppígy van ez a mi asszonyainkkal. Ha oldalával fordul felénk, egyenes vonalnak látjuk; ha a szemét és száját - mert nálunk ez a két szerv azonos - magán viselő vége kerül a szemünk elé, csupán egy igen fényes pontot látunk; de ha hátulját fordítja tekintetünk felé, akkor - mivel az kevésbé fénylő, és valójában majdnem olyan homályos, mint egy élettelen tárgy - hátsó vége mintegy láthatatlanná tevő süvegként szolgál számára.

Most már Térföld legalantasabb elméi előtt is nyilvánvaló lehet, hogy milyen veszélyeknek vagyunk mi kitéve asszonyaink részéről.

JOGKÉRÉS Megosztás Történetesen szemorvos vagyok, s így kiemelt figyelemmel olvasom ma is a Biblia látással kapcsolatos igéit, benne elsősorban az Isten transzcendensen mindent-látó szemeire, mint a látás szimbólumára vonatkozó igéket. A Biblia helyen kiemelt fontossággal tesz említést a szemről és a látásról.

Ha még egy tiszteletre méltó, középosztálybeli Háromszög szöge sem mentes a veszélytől, ha egy munkásnak nekimenni annyi, mint tátongó sebet kapni, ha egy katonatiszttel való összeütközés eredménye egy súlyos seb, ha egy közkatona csúcsának puszta érintése halált hozhat, akkor egy asszonnyal való összeütközés eredménye mi más lehet, mint teljes és azonnali pusztulás?

És amikor egy asszony láthatatlan, vagy csak mint homályos, gyöngén fénylő pont látható, milyen nehéz akkor, még a legóvatosabbnak is, mindig elkerülni az összeütközést!

  • Ezért tagadták a feltámadást is.
  • Gondolkodás és látás

Síkföld különböző államaiban, különböző időkben számos rendeletet hoztak annak érdekében, hogy csökkentsék ezt a veszélyt; és a déli és kevésbé mérsékelt égövekben, ahol a gravitáció ereje nagyobb, és az emberek hajlamosabbak az ötletszerű és akaratlan mozdulatokra, a nőkre vonatkozó törvények, természetesen, sokkal szigorúbbak.

De a következő összefoglalásból általános képet nyerhetünk a törvénykönyvről: 1. Minden ház keleti oldalán kell lennie egy ajtónak kizárólag a nők számára; és az összes nőnek ezen az ajtón át kell belépnie "illendő és tisztelettudó módon" [3]nem pedig a férfiak ajtaján, azaz a nyugati ajtón.

Halálbüntetés terhe mellett, egyetlen nő sem sétálhat nyilvános helyen anélkül, hogy folyamatosan akinek sík látása van békekiáltását. Minden olyan nőt, akiről megfelelő módon bebizonyították, hogy vitustáncban, epilepsziában, erőteljes tüsszögéssel járó krónikus hűlésben vagy más önkéntelen mozdulatokat eredményező betegségben szenved, azonnal el kell pusztítani.

vitaminok a látásélesség javítására mi határozza meg a szürkehályog utáni látást

Egyes államokban egy kiegészítő törvény, halálbüntetés terhe mellett, megtiltja az asszonyoknak, hogy nyilvános helyen járjanak vagy álljanak anélkül, hogy hátsó részüket jobbra-balra riszálnák, ezzel jelezvén jelenlétüket a mögöttük állóknak; mások arra kötelezik a nőt, hogy utazás közben mindig kísérje az egyik fia vagy szolgája, vagy a férje; megint mások teljes egészében saját házukba szorítják vissza a nőket, kivéve a vallási ünnepek idejét.

De Köreink, azaz államférfiaink legbölcsebbjei megállapították, hogy a nőkre vonatkozó tilalmak szaporodása nemcsak a faj gyöngülését és csökkenését idézi elő, de oly mértékben fokozza a családon belüli gyilkosságok számát is, hogy az állam többet veszít, mint amennyit a túlságosan sok tilalommal nyer. Mert midőn az asszonyokat felbőszíti az otthoni bezártság vagy a kinti korlátozó szabályok, hajlamosak rosszkedvüket férjükön és akinek sík akinek sík látása van van kitölteni; és a kevésbé mérsékelt éghajlatokon néha egy-egy falu teljes férfilakosságát elpusztította egy-két óra alatt az egy időben megbokrosodott asszonysereg.

Így hát a fent említett három törvény elegendő a jobban megrendszabályozott államokban, és nőtörvényünk durván egyszerűsített változataként fogadhatjuk őket el.

Végül is legfontosabb oltalmunkat nem a törvényhozásban, hanem maguknak az asszonyoknak az érdekeiben találhatjuk meg. Mert bár azonnali halált tudnak okozni egyetlen hátrafelé irányuló mozdulatukkal, ha nem tudják rögtön kirántani nyársaló hátsó felüket áldozatuk vergődő testéből, az ő törékeny testük is könnyen összetörhet.

A divat ereje is a mi oldalunkon van. Már említettem, hogy egyes, kevésbé civilizált államokban nem tűrik el, hogy a nők hátsó részük jobbra-balra való riszálása nélkül jelenjenek meg nyilvános akinek sík látása van.

Ez a gyakorlat általános volt mindazon hölgyek körében, akik jól neveltnek kívánnak látszani, valamennyi jól kormányzott államban, mióta csak az eszünket tudjuk. Az állam szégyenének tekintik, hogy a törvényhozásnak kelljen kikényszerítenie azt, aminek - minden tiszteletre méltó nőnél - természetes ösztönnek kell lennie. Kör rangú hölgyeink ritmikus és, ha szabad így mondanom, szépen modulált hátsóriszálását irigylik és utánozzák a közönséges Egyenlő Oldalúak asszonyai, akik csupán olyan egyhangú lengésre képesek, mint az inga tiktakolása; és az Egyenlő Oldalú szabályos tiktakolását nem kevésbé irigyli és utánozza a törekvő és felkapaszkodni akaró Egyenlőszárú felesége, akinek a családjában a nők "hátsómozgása" még mindig nem vált létszükségletté.

Ily módon minden rangos és említésre méltó családban a "hátsómozgás" éppoly elterjedt, mint maga az idő, és a férjek és fiúk ezekben a házakban legalább a láthatatlan támadások ellen védelmet élveznek. Azért egy pillanatra sem szabad feltételezni, hogy asszonyainkból hiányzik a szeretet. De sajnos a gyöngébb nemnél a pillanat szenvedélye dominál minden egyéb megfontolás felett. Ez természetesen a akinek sík látása van alkatukból adódó szükségszerűség.

akinek sík látása van

Minthogy nincs joguk semmiféle szögre, lévén ebből a szempontból még a legalantasabb Egyenlőszárúaknál is alantasabbak, következésképpen meg vannak fosztva minden szellemi képességtől, nincs gondolatuk, ítélőképességük, előrelátásuk, és emlékezetük is alig van.

Így aztán akinek sík látása van nem ismernek semmiféle jogot vagy tekintélyt. Tudok egy esetről, amikor akinek sík látása van nő kiirtotta az egész háza népét, és félórával később, mikor haragja lecsillapodott, és a törmelékeket már eltakarították, megkérdezte, hogy mi történt a férjével és a gyermekeivel. Mindebből nyilvánvaló, hogy egy nőt mindaddig nem szabad felbosszantani, míg olyan helyzetben van, hogy meg tud fordulni.

Mikor azonban az otthonodban van - melyet úgy szerkesztettek, hogy megfossza őt ettől a lehetőségtől - akkor azt mondasz és azt teszel, amit csak akarsz; mert ilyenkor nincs módja gonoszságot elkövetni, és pár pillanattal később nem fog emlékezni arra az incidensre, melyért e pillanatban még halállal fenyeget, sem az ígéretekre, melyeket szükségesnek láttál megtenni, hogy dühét lecsillapítsd.

Általában egész békésen megvagyunk családjainkon belül, kivéve a katonaosztályok alsóbb rétegeit. Ott a tapintat és belátás hiánya a férjek részéről néha leírhatatlan katasztrófákat okoz.