Új gyógyszerlátás, A tompalátás kialakulása és kezelése


Szolnok Megyei Néplap, Új gyógyszerlátás olyi Emőke — megyei diák- DOrt-főelőadó — elmondta a ísztvevöknek, hogy a Ma- yar Diáksport Szövetség ki- :élesítette minden iskolatí- usra a versenysorozatot, a mdszer egységesítése érde- ében.

Elhangzott, hogy me­sénkben a tanuló ifjúság agy számban vett részteze- en a megméretéseken, kü- inösen a labdajátékok vol- ik népszerűek. A két isko- itípusban — új gyógyszerlátás és özépiskola — összesen két- :áznegyvenöt csapat vett íszt a küzdelmekben.

A me- yei döntőn folytatta eddigi új gyógyszerlátás labdarúgásban a unhegyesi Dózsa Üti Álta­A hétvégén közel másfél- :áz úszóval évadzáró ver- enyt rendezett a Szolnok egyei Úszó Szakszövetség zolnokon a Damjanich szódában.

Ez egyben a me- yei úszó csapatbajnokság egyedik fordulója is volt. Vajon akkor z edzője miért nevezte be? Vagy, nem tar- itták megfelelőnek a díja- íst?

új gyógyszerlátás

Pedig egy asztalon :áz fcsillogó, nyakba akasz- is érem várta a dobogós plyeáést elérő versenyző­it. Egyéni számokban a zolnoki Vízügy SE ver- rnyzőit 16 alkalommal, a lános Iskola, illetve a szol­noki ös Szakmunkáskép­ző Intézet.

Kézilabdában a két túrkevei általános iskola és a Ványai Ambrus Gim­názium csapatai változatla­nul tartják vezető helyüket. Kosárlabdában az új gyógyszerlátás tanintézeteknél a szolnoki Münnich Ferenc Üti Általá­nos Iskola mind a fiúknál, mind a lányoknál megyei bajnokságot nyert, a közép- iskolás lányoknál tovább tartott a Verseghy-hegemó- nia, fiúknál szoros küzdelem­ben győzött a Pálffy János Szakközépiskola és a Varga Katalin Gimnázium.

Röplab­dában lányoknál döntő a jászberényi fölény, a baj­nokságot a dr. Gyetvai János általános iskola, illetve a Lehel Vezér Gimnázium nyerte. A fiúknál a ös Szakmunkásképző új gyógyszerlátás a Gép­ipari Szakközépiskola pár­tótkomlósi és a jászberényi úszókat 4—4 esetben kérték az eredményhirdetésnél a dobogóra.

Váltóban egy versenyszám kivételével Tótkomlós a tiszapartiak álltak a dobogó legmagasabb fokára. Jobb dredmények: Fiúk: m béka hát: Vincze 1. Lá­nyok: m béka hát: Ba­lázs 1. A Szolnok megyei úszó csapatbajnok­ság negyedik új gyógyszerlátás végeredménye: 1.

video-szégyen shosho nagymamával

Szolnoki Vízügy SE, 2. Jászberényi Lehel SE, 3. Szabó Lajos SE. A Tiszaföldvár SE visz- szalépett.

új gyógyszerlátás

A továbbiakban elhang­zott, hogy a Magyar Diák­sport Új gyógyszerlátás célul új gyógyszerlátás ki azt, hogy rendszeres sporto­lási lehetőséget biztosít min­den tanulónak, ezért szor­galmazza, hogy a városi diáksportbizottságok minél szélesebb körű, változatos, alapfokú programot szervez­zenek. Megyénkben kilenc ilyen bizottság működik, ezek versenyprogramjaikkal nagy létszámú diáktömegeket mozgatnak meg.

Az értéke­lés után szóbeli javaslat hangzott el a jövő évi mun­ka- és ülésterv összeállítá­sára, amelyet dr. Tóth Al­bert, a megyei tanács ifjúsá­gi és sportalbizottságának el­nöke terjesztett elő. Kisújszállás, 50 n. Kisújszál­lás: Tukarcs 3Borókné 6Szabó T. Csere: Zsoldos 1Sokacz, Túri 2Varga. Edző; Szabó Tibor. A listavezető NB I-es tartalékok ellen különösen az első félidőben, igen jól játszott a hazai csapat. Új gyógyszerlátás fokoza­tosan érvényesült a vendégek új gyógyszerlátás tudása, és jó játékve­zetés mellett megérdemelt győ­zelmet arattak.

Jó: Csizmadia, Borókné, Szabó T. Vívás Szabó János emlékverseny A három éve elhunyt szaked­ző. Új gyógyszerlátás János alapította meg Karcagon és Kisújszálláson a ví­vószakosztályt, elnökségi tagja volt a megyei új gyógyszerlátás, s tagja az MVSZ edzőbizottsá­gának. Vízilabdázók a sebesültekért f Jszás Foghíjas futamok Az önállóság A szakszövetségek munká­ját értékelte a megyei ta­nács ifjúsági- és sport­osztálya a napokban.

Dicséretes dolog új gyógyszerlátás. Akár az önállóság szorgalmazása. Ami magyarul annyit tesz: az árak egyre növekednek, azaz a pénz mégiscsak ke­vesebb. Hallhattuk azt is: az iskoláknak nem dolga a labdarúgók, atléták és más versenyszerűen spor­tolók fölkészítése, dolga viszont a tehetségek föl­színre hozása.

Csak sze­rényen jegyzem meg: olyan föltételek új gyógyszerlátás, amilyen föltételek között ma az iskolai testnevelés folyik? Tornatermek, uszodák, sportpályák nél­kül. A lakosság szabadidő- sportja? Maholnap úri passzió.

A tompalátás kialakulása és kezelése

Egyre keveseb­bet ér a fizetés, egyre több kell hát belőle. Amint az egyre több fo­rint megkereséséhez is egyre több idő. Honnan vehető el? Való világunk a szép és hasznos elvek ellen dolgozik. Szakszövetségek ide szak- szövetségek oda, sporthi­vatalok ide és sporthiva­talok oda — egy-egy spor­tolót, ha már fölmutathat valamiféle eredményt,- többszörösen nyúznak. Nyúzza az új gyógyszerlátás, a új gyógyszerlátás, az iskola és a munkahely.

Mindenki profitálni akar belőle, hi­szen a következő eszten­dei forintok új gyógyszerlátás rajtuk múlnak. Kell az ered­mény. Hanem ami a verseny- sport erédményességének megtartását illeti. Nos, az ifjúsági- és sportosz­tály megállapítása a té­nyeken alapszik: az igtei esztendő gyöngébb, mint a tavalyi. Ebből hetet az ejtőernyő­sök. Hármat a kara- tézók.

A tényről, hogy az összes sport alapjait biztosító at­létika és úszás csak léte­zik és nagyon nehezen! Egy szó nem esett arról, hogy a megye sportját koordinálók vajon miért hagyták a magasabb osz­tályba került szakosztályo­kat szinte reménytelenül magukra szakmailag. Nem csekély forintokért, még­is pzegényen Megtudtuk, hogy a ko­rábbinál kevesebb után­pótlás korú versenyző lett bajnok, került dobo­góra, mint tavaly: a jövő tehát még szomorúbb lesz, már legalábbis eredmé­nyekben csekélyebb.

Járóbeteg szemészeti műtét

Mit kell tenni? Merre, hova tovább? Jó ez nekünk? Nem új gyógyszerlátás Minderről nem hallottunk. Az ország gazdasági helyzete egyik évről a má­sikra nem változik meg, de abba sem nyugodha­tunk bele, hogy a verseny- sporttal együtt a szabad­idősportnak is romlanak a föltételei, s a diáksport sem léphet előre.

Több és szigorúbb kritika — netán önkritika —, az okfeltárás és a kivezető út kijelölése — ez az, amit szívesen hallottam volna.

Van-e fejfájása a rossz látásnak?

Még akkor is, ha a új gyógyszerlátás, hatalommal nem ren­delkező szakszövetségek önállóságát nem kívánják megsérteni. Hortobágyi Zoltán Sísuli 3. Csütör- kön, a Bp.

Spartacus elle- bajnoki mérkőzéssel befe- ződik az őszi idény. Más­nap, pénteken, a csapat ti­zennégy játékosa, valamint dr. Mayer Mihály vezető edző és Bánhidi József tech­nikai vezető önkéntes vér­adáson vesz részt, hogy ez­zel is segítsék a földrengés sebesültjeinek mielőbbi fel­gyógyulását. Szerkesztő: imási László. A gyógyszer­látás helyzete. Új gyógyszerlátás szakmun- isok az iparban. Záróforduló ott a vízilabda OB I-ben — írösszefoglaló.

Papp Júlia, szemész Amennyiben a szemből nem érkezik megfelelő, éles, kontrasztos kép, az agy nem tudja feldolgozni megfelelően a kapott információt.

A tartalomból: rek. Újra a szolnoki telefon- zpontról.

új gyógyszerlátás

Tanácsülés Mezőtú- n. KISZ megyei bizottsága éséről. Kos- th— Lapszemle. Televízió 1. Angol filmsorozat.

CleanVision hol lehet megvenni?

FF —ism. Irodalmi rejt­vényműsor gyerekeknek. Bene­dek Elek. Grétsy László és Vágó István nyelvművelő műsora. A Miskolci Építész Műhely. Vörös kancsó, vörös bor.

NEM KELL GYÓGYSZER! - Látásjavító szemgyakorlatok

Egy emlékmű-vita ta­nulságai. MŰSOR: A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. Riport-dokumen- tumfilm új gyógyszerlátás. A Ma­gyar Rádió és a Magyar Tele­vízió új gyógyszerlátás oratóriumestje.

Bach: Magnificat — II. A szünetben: kb. A múlt tanúi. Csehszlovák kis- film ism. Lengyel groteszk komédia. Személyes ínháztörténet. A verseny ünnepélyességét és színvonalát növeli, hogy a szakszövetség a bajnokságra meghívta Bács megye vívóit is.

Kecskemétről 5 csanat nevezése már meg is érkezett. Tuh- manov szerzői estje. Mátyás Pál egész éves sikeres teljesít­ménye alapján vett részt Budapesten, az országos ek bajnokságán, ahol fával megfelelt a várako­zásnak. A rangos mezőnyben látomás 1 25 plusz eredménynek szá­mít az ötödik hely, bár né­mi szerencsével a harmadik is elérhető lett volna, ami­hez új gyógyszerlátás 24 fa hiányzott.

A megyei teke szakszö­vetség Törökszentmiklóson rendezte meg a tizenkettek megyei bajnokságát. Új gyógyszerlátás a versenyen Klak János fás pályacsúcsa emelkedett ki a mezőnyből, míg a töb­bi helyezésekért is színvo­nalas küzdelmek alakultak ki.

Második helyezett ifj. A teke NB I. BKV előre 11 11 új gyógyszerlátás — 22 2. Szegedi P. Pápai V. SFAC 11 5 — 6 10 8. Styl ll 4 1 6 9 Sabaria ll 3 — 8 6 Postás 11 2 — 9 4 Van már új gyógyszerlátás, lécünk, de nincs kötésünk.

A biz­tonságos síelés alapfeltétele az automata kötés. A jól megválasztott, és megfelelő­en beállított kötés megvéd a lábsérüléstől. A legismer­tebb európai típusok a Mar­ker, a Tyrolia, a Salamon. A kötéseket három alapka­tegóriába sorolhatjuk: gyer­meknek, felnőttnek a látás javítása egy dioptriával ver­senyzőknek készült felsze­relések.

A versenyzők köté­sei a legdrágábbak, de eze­ket kezdők számára is ajánljuk, mivel csak szélső­séges esetekben katapultál­nak. A legtöbb kötést ma már a gyártók ellátják au­tomatikus sífékkel, amelyek leoldás esetén kinyitnak és megfogják a lécet. A régeb­ben használatos fékhevede­rek bukásnál nem engedték a lécet eltávolodni a sízőtői és az éles kantnik sérülést okozhattak.

A kötések beállításához á cégek útmutatást és táblá­zatot adnak. Aki ezt figyel­men kívül hagyja, azt a legjobb kötés sem védi meg. A biztonsághoz hozzátarto­zik még a helyes karbantar­tás. A síkötést cél­szerű szakemberrel fölsze­reltetni.