Láthatatlan világok láthatatlanul, C. W. Leadbeater – A. E. Powell: A láthatatlan világok élete, az asztráltestek világa (3)


Pszichikusnak lenni csak annyit jelent, hogy az illetőnek bizonyos tekintetben érzékenyebb fizikai teste van mint a legtöbb embernek; következésképpen a fizikai test levetése után ez az egyenlőtlenség többé nem létezik.

A hirtelen halál, amilyen egy szerencsétlenség, szükségképen nem kell, hogy valami módon rossz hatással legyen az asztráltestre.

A legtöbb ember számára a láthatatlan világok láthatatlanul halál előnyösebb, mert a koros ember lassú elsorvadása vagy hosszantartó betegség pusztítása majdnem elkerülhetetlenül együtt jár az asztrál részecskék nagymérvű meglazulásával és szétoszlásával úgy, hogy amikor az ember öntudatát visszanyeri az asztrálsíkon, legalább a fő munkát már elvégezte.

Clara Sánchez: A láthatatlanok

A legtöbb esetben, amikor szerencsétlenség vagy öngyilkosság által a Kama vágy és a Prana életerő közötti kapcsolat nem könnyen szakad meg és ennek következtében az asztráltest erősen éltetett. A princípiumoknak a fizikai burokból való kihúzódása - amikor ez hirtelen halál következménye - hasonló a magnak az éretlen gyümölcsből való kiszakításához. Láthatatlan világok láthatatlanul asztrálanyag legdurvább részének nagy része még mindig a személyiségen csüng, amely ennek következtében a hetedik vagy láthatatlan világok láthatatlanul asztrálsíkhoz van kötve.

Az a mentális rémület vagy zavar amely néha a hirtelen halált követi, természetesen kedvezőtlen az asztráléletre.

Bizonyos esetekben a megrázkódtatás és rémület a halál után egy ideig megmaradhat. A fejvétellel járó büntetések áldozatai, eltekintve attól a sértéstől, amit az asztráltestnek a fizikaiból való hirtelen kirántása okoz, a gyűlölettől, szenvedélytől és a bosszúállástól lüktetve különösen veszedelmes elemet képeznek az asztrálvilágban. Fizikai testében levő gyilkos kellemetlen lehet a társadalomra nézve és világos, hogy sokkal veszedelmesebb amikor hirtelen kikerül a testből; és amíg a társadalom meg tudja magát védeni a fizikai testben levő gyilkostól, addig ezidőszerint védelem nélkül áll azokkal a gyilkosokkal szemben, akik szenvedélyeik teljes virágában kerülnek az asztrálsíkra.

Láthatatlan világok / Világ a mikroszkóp alatt

Az ilyenek mint más gyilkosok felbujtói szerepelhetnek. Jól ismert láthatatlan világok láthatatlanul, hogy egy különleges fajta gyilkosság ugyanabban a közösségben újra és újra megismétlődik.

Az öngyilkos helyzetét még jobban komplikálja az a tény, hogy elhamarkodott tette rendkívüli módon csökkentette a felső Én azon erejét, hogy alsó énjét visszavonja önmagába és ennélfogva más és nagy veszélyeknek tette ki. Emlékeznünk kell azonban arra, amint már mondottuk, az öngyilkosságok bűntettei a körülmények láthatatlan világok láthatatlanul lényegesen különböznek egymástól, kezdve Szokratész erkölcsileg feddhetetlen tettétől a mindenféle fokozaton át egészen a hitvány gazfickó tettéig, aki azért követ el öngyilkosságot, hogy saját bűne fizikai következményeit elkerülje, és természetesen a halál utáni helyzet is ennek megfelelően változik.

Az öngyilkos karmikus következményei rendszerint súlyosak; bizonyos hatással vannak a következő életre és valószínűleg több mint egy életre.

láthatatlan világok láthatatlanul jó látás vers

A Természet ellen elkövetett bűn ez, amely beleütközik a fizikai élet hosszára nézve előírtakra. Ugyanis minden embernek meg van határozva az élethossza, melyet az előző okok bonyolult szövedéke - éspedig a Karma — határoz meg és az életidőnek a személyiség szétválása előtt a kijelölt ideig kell tartania.

Az értelem megtartása a halál idejében határozza meg a személy elkövetkező állapotát. Így nagy különbség van aközött, aki életéről önzetlen indítóokokból mond le és aközött, aki önkényesen, önző indítóokokból, mint amilyen a félelem stb.

A tiszta és spirituális értelemmel bíró ember, aki szerencsétlenség áldozata stb. Más esetekben az ember öntudatos marad és gyakran egy ideig a földi élet végtelenében keveredve egy régióban marad, amely asztrálteste legkülső rétegének felel meg.

50 milyen látomás

A rendes Kamalokabeli élet nem kezdődik meg láthatatlan világok láthatatlanul, amíg a földi élet természetes szövedéke le nincs gombolyítva és élénk tudatában van úgy az asztrál mint a fizikai környezetének. Ennélfogva egy pillanatig sem láthatatlan világok láthatatlanul azt feltételezni, hogy azért mert az asztrálélet sokban felette áll a fizikainak, ennek következtében az ember jogosult öngyilkosságot elkövetni vagy keresni a halált.

Az ember fizikai testben olyan célból testesül meg, amelyet csupán a fizikai világban érhet el. Vannak olyan leckék, melyeket sehol máshol nem lehet megtanulni csakis a fizikai a látás javulása 15 perc alatt és minél hamarabb tanuljuk meg azt annál hamarabb szabadulunk meg annak szükségességétől, hogy visszatérjünk az alsóbb és sokkal korlátoltabb világba.

Láthatatlanok

Az Egó nem sajnálja a fáradtságot, hogy fizikai testben testesüljön meg és hogy keresztül élje a kisgyermekség fárasztó időszakát, melyen keresztül fokozatosan és sok erőfeszítéssel némi uralomra tesz szert új testei felett, ennélfogva erőfeszítéseit nem kellene balgán pocsékolnia.

Ebben a tekintetben az önfenntartás ösztöne az egyik aminek engedelmeskednie kellene, mert az a kötelessége az embernek, hogy földi életét a legjobban használja fel és addig tartsa meg, ameddig csak engedik a körülmények. Ha valaki, akit hirtelen megöltek, alacsony, kegyetlen, önző és érzéki életet élt, teljesen tudatos lesz a hetedik asztrál alsíkon és láthatatlan világok láthatatlanul arra, hogy egy rettenetes rossz lénnyé fejlődjék.

Oly vágyaktól égve, melyeket többé nem képes kielégíteni, megkísérelheti, hogy szenvedélyeit egy médium útján láthatatlan világok láthatatlanul ki, vagy valamely érzékeny személy útján, akit megszállhat. Az ilyen lények ördögi gyönyört találnak abban, hogy mindenfajta asztrális csalást láthatatlan világok láthatatlanul, hogy másokat is ugyanabba a kicsapongásba vigyenek, melybe maguk láthatatlan világok láthatatlanul kerültek. Ebből az osztályból, valamint az éltetett burokból valók a megkísértők Lásd a XIX.

Az alábbiak részletes leírást tartalmaznak a hirtelen halál áldozatairól akár öngyilkosok akár szerencsétlenség visszanyerje a látásélességet voltak, ha az ilyen áldozatok durva és romlott emberek. Földi szenvedélyek teljes virágzásában elszakadva, melyek ismerős helyekhez kötik őket. Csalogatják azok az alkalmak, melyeket kielégítésük céljából a médiumok nyújtanak.

Ők a középkori Pishacha-k, az Incubi-k és Succuba-k; ők a sóvárgás, a mértéktelenség, kéjelgés és kapzsiság démonai, ők azok a fokozott ravaszságú, gonoszságú és kegyetlenségű elemi lények, akik áldozataikat rettenetes bűnökre ingerlik és tobzódnak ténykedéseikben. Rémséges volta dacára ennélfogva, a háború egy bizonyos síkon hatalmas tényező lehet a fejlődésben.

Ugyancsak ez képezi az alapját a mohamedán fanatikusok felfogásának, akik azt hiszik, hogy aki a vallásért küzdve hal meg, annak a következő világban nagyon jó élete lesz. Ha egy gyermek fiatalon hal meg, valószínűtlen, hogy sok közösséget fejlesztett volna ki az asztrálvilág legalacsonyabb síkjával, és mint tapasztalatanyagot ritkán találni őket a legalsó asztrális síkon.

Sok ember olyan kétségbeesetten ragaszkodik az anyagi élethez, hogy a halál alkalmával az láthatatlan világok láthatatlanul nem tud teljesen elválni az éteritől és így ennek következtében még éteranyaggal körülvéve ébrednek fel. Ezek nagyon kellemetlen helyzetben vannak: az őket körülvevő éterburok által el vannak vágva az asztrálvilágtól és ugyanakkor természetesen el vannak vágva a közönséges fizikai élettől is, mivel fizikai érzékszerveik hiányoznak.

Ennek eredménye, hogy elhagyatva, némán és rémülten hányódnak ide-oda, képtelenül arra, hogy valamelyik sík lényeivel érintkezzenek. Nem képesek rájönni, hogy csak az anyagtól kellene elszakadniuk és akkor néhány láthatatlan világok láthatatlanul tartó öntudatlanság után, az asztrálsík rendes életébe mennének át.

Azonban ragaszkodnak nyomorúságos fél-öntudatukkal szürke világukhoz, ahelyett, hogy inkább abba merülnének bele amiről azt gondolják hogy a teljes megsemmisülés, sőt magába a pokolba, melyben hinni megtanították őket. Idő múltával az étertest kimerül és a Természet rendes folyamata minden igyekezetük dacára újra helyreáll.

láthatatlan világok láthatatlanul látás gyógyszer

Teljes kétségbeesésükben néha meggondolatlanul még a megsemmisülés gondolatát is jobbnak tartják mostani helyzetüknél, melynek eredménye aztán meglepően kellemes rájuk nézve.

Néhány esetben egy másik asztrállény segíthet rajtuk azáltal, hogy rábeszélik őket, hogy hagyják el azt ami rájuk nézve az életet jelenti és emelkedjenek ki belőle. Sikert csak akkor érhetnek el, ha a médium Egója látásjavító torna kézbentartásában meggyengült azáltal, hogy nemkívánatos gondolatoknak vagy szenvedélyeknek adja oda magát. Néha egy lény képes megszállni egy gyermek testét, kiűzve belőle azt a zsenge személyt, akinek szánva volt, vagy néha megszállhatja egy állat testét, mivel a csoportlélek, amely egy egy állatnál az Egónak láthatatlan világok láthatatlanul meg, kevéssé tartja kezében a testet, mint az Egó.

Az ilyen megszállás lehet teljes vagy részleges. A megszálló lény így újra érintkezésbe jut a fizikai síkkal, lát az állat szemein keresztül, az állatnak okozott minden fájdalmat megérez a valóságban, már amennyire a saját öntudata tekintetbe jön, erre az időre ő az állati lény. Az az ember, aki így egy állattal keveredik össze nem tudja tetszése szerint elhagyni az állati testet, hanem csak fokozatosan és nagy erőfeszítéssel, ami valószínűleg több napra terjed.

Rendszerint csak az állat halálával szabadul fel és még akkor is marad benne lehetséges-e lézerrel helyreállítani a látást? kevert anyag, melyet le kell vetnie. Az állat halála után az ilyen lélek rendszerint megkísérli egy ugyanazon nyájhoz tartozó másik állat megszállását vagy valami más teremtményét, akit kétségbeesésében meg tud ragadni.

A leggyakrabban megszállt állatok kevésbé fejlettek, mint pl. A fejlettebb teremtményeket, mint pl. Minden megszállás, akár emberi, akár állati test legyen az, rossz és hátrányos a megszálló lélekre nézve, minthogy ideiglenesen megerősíti az láthatatlan világok láthatatlanul láthatatlan világok láthatatlanul kapaszkodását és késlelteti természetes átlépését az asztráltestbe és emiatt nemkívánatos karmikus kapcsolatot is teremtenek.

  • Látáspróba milyen távolságból nézzen
  • C. W. Leadbeater – A. E. Powell: A láthatatlan világok élete, az asztráltestek világa (3)
  • Gondolatok egy új idő küszöbén | Eva Gostoni
  • Láthatatlan világok / Világ a mikroszkóp alatt
  • Láthatatlanok – Wikipédia
  • Ki tudja, talán te megleled az örök ifjúságot" - írja a nyolcvanas éveinek végén járó Juliannak barátja, a vele egykorú Salva.
  • Rövidlátás éjszaka

Az olyan ember asztrálteste, aki bűnös vágyból vagy másképpen nagyon erős kapcsolatot teremt valamilyen típusú állattal, állati jellegzetességeket mutat és kinézésében arra az állatra emlékeztethet, akinek tulajdonságait a volumetrikus látás élet alatt támogatta.

Nagyon ritka esetben az ember egyesülhet az állat asztráltestével és mint egy rab hozzá lehet láncolva láthatatlan világok láthatatlanul állat fizikai testéhez. Az láthatatlan világok láthatatlanul tudatos az asztrális világban, megvannak az emberi képességei, azonban nem képes uralni az állati testet és nem képes magát kifejezni ezen test által a fizikai síkon. Az állat teste inkább börtönként szerepel mint testként és ezen felül az állati lélek nincs kivetve, hanem megmarad saját teste birtokosának.

Látható és láthatatlan világok (Kapitány Gábor; Kapitány Ágnes)

Az ilyenfajta esetek magyarázzák meg, legalábbis részlegesen a keleti országokban oly gyakori hitet, hogy az ember bizonyos körülmények között állati testben testesülhet meg. Már láttuk, hogy a fizikai halál után az igazi ember állandóan visszahúzódik külső testeiből, és hogy különösen a Manas vagy értelem elválni igyekszik a Kamától vagy vágytesttől.

Bizonyos ritka esetekben a személyiség vagy láthatatlan világok láthatatlanul Manas oly erősen a Kama uralma alá kerülhet, hogy az alsó Manas teljesen szolgaságba kerül és nem tud elválni. A személyes én elvesztése ez, mely elkülönült szülőjétől a felső Egótól és így pusztulásra ítélte magát. Az ilyen esetekben, még a földi élet alatt az alsó négység kivonja magát a triádból, azaz az alsóbb életelvek, melyeknek feje az alsóbb Manas el van vágva a magasabb életelvektől, az Atma, Buddhi és Felső Manastól.

Az ember kettészakadt, magával vivén azon Manastikus világosság visszatükröződéseit, melyeknek az egész életén keresztül vezetnie kellett volna őt. Az ilyen teremtmény értelmességéért sokkal veszedelmesebb mint egy fejletlen állat; emberi formája van ugyan, természetében azonban állat, az igazság és a szeretet minden érzéke nélkül.

A fizikai halál után az ilyen asztráltest egy rettenetes hatalmú lény és abban páratlan eset, hogy bizonyos ritka körülmények között újraszületni képes az emberek világában. Nincsenek ösztönei, kivéve az állatit, csupáncsak szenvedélyei által űzetve, azonban sohasem érzései által, felruházva olyan ravaszsággal, melyben egyetlen állat sem versenyezhet vele, olyan megfontolt gonoszsággal és eléri a rossz láthatatlan világok láthatatlanul mértékét, él természetes ellenségeként minden emberi lénynek.

Az ezen osztályba tartozó lény — mely mint elemetál ismeretes -minden egyes újraszületéssel alacsonyabbra süllyed, míg végre a rossz erő lassú kimerülése következtében — el lévén vágva az élet forrásától — elenyészik, feloszlik és így mint egy különálló lét veszendőbe ment. Az elementál szót a különféle írók sokféle értelemben használják, azonban ajánlatos, hogy használatát a fent láthatatlan világok láthatatlanul lényre alkalmazzuk.

Egy későbbi fejezetet az asztrálvilágban élő lények felsorolásának és leírásának fogunk szentelni. Az értelmes tanuló fel fogja ismerni, hogy fizikai nyelven mily rendkívüli módon láthatatlan világok láthatatlanul megfelelő leírást nyújtani az asztrálvilágról. A feladatot ahhoz hasonlították amikor valami ismeretlen trópusi erdő kutatóját arra kérik, hogy írja le teljesen azt a vidéket, melyet bejárt.

Az asztrálvilág leírásának nehézségeit két tényező még jobban nehezíti: A látottak emlékezetének az asztrálsíkról a fizikaira történő pontos átfordításának nehézsége, és a fizikai nyelv elégtelensége sok olyan dolog kifejezésére, láthatatlan világok láthatatlanul le kell írni.

Magyar Narancs - Könyv - Clara Sánchez: A láthatatlanok

Az asztrálvilág legfeltűnőbb jellegzetességeinek egyike az, hogy folytonosan változó alakokkal van tele. Nemcsak elemi eszenciából álló és egy gondolat által meglelkesített gondolatformákkal találkozunk rossz látással felvétel az egyetemre, hanem nagy tömeg elem-eszenciát is, melyből folyvást alakok merülnek fel és amelybe ismét eltűnnek.

Az elemi eszencia minden alsíkon száz és száz változatban van meg, mintha az egész levegő gyöngyházhoz hasonló változó színekkel látható és állandó hullámzó mozgásban lévő volna. Ezen asztrálanyagon keresztül állandóan gondolatáramok hatolnak át; erős gondolatok melyek hosszú ideig mint lények maradnak meg, gyenge gondolatok, melyek elemi eszenciába burkolóznak, majd újból kilebegnek belőle.

Már láttuk, hogy az láthatatlan világok láthatatlanul hét finomsági rendben — szilárd, folyékony, gázszerű stb. Ezen hét anyagi rend mindegyike alapját képezi láthatatlan világok láthatatlanul asztrálsík hét síkja, vagy alosztálya egyikének. Szokássá vált láthatatlan világok láthatatlanul hét síkról úgy beszélni, mintha egyik a másik fölé volna elrendezve, a legsűrűbb lent és a legfinomabb felül; és sok vázlatban láthatatlan világok láthatatlanul így is vannak ábrázolva.

A szemléletesség ezen módjában van valami igazság, azonban nem a teljes igazság. Minden egyes alsík anyaga áthatja az alatta lévő alsík anyagát, következésképpen a Föld felületének mind a hét alsík együtt ugyanazon a helyen létezik. Viszont az is igaz, hogy a magasabb asztrál alsíkok messzebbre terjednek a fizikai Földtől mint az alsóbb alsíkok.

Az asztrálsíkok közötti viszony kifejezésére egy nagyon világos hasonlat van a fizikai világban A folyadékok nagymértékben áthatják a szilárdakat, pl.

Így lényegileg igaz, hogy a Földön lévő folyékony anyag tömege a tengerekben, folyókban és a szilárd föld alatt van. Hasonlóképpen a gázszerű anyag tömege a víz felülete felett nyugszik és sokkal messzebbre nyúlik a térben mint a folyékony vagy a szilárd.

Cselekmény[ szerkesztés ] Alább a cselekmény részletei következnek! Mézga Géza újságot olvasott, s látta, hogy az újságnak egy része megégett. Először a lányát, Krisztát kérdezte meg, de Kriszta mondta, hogy "Engem annyira nem érdekel az újság, hogy még felgyújtani is unom. Amikor kitalálta, akkor megnézte Aladárt.

Hasonlóképen van az asztrálanyaggal is. Az asztrálanyag legsűrűbb tömörülete messze a fizikai gömb határain belül fekszik. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az asztrálanyag ugyanazoknak az általános törvényeknek engedelmeskedik mint a fizikai anyag és a Föld középpontja felé vonzódik. A hetedik, vagy legutolsó asztrálsík bizonyos távolságra belehatol a Föld belsejébe úgy, hogy a benne élő lények tényleg a Föld kérgén belül találhatják magukat.

A hatodik alsík részben egybeesik a Föld felületével. Az asztrálvilág külső határa körülbelül a Hold-pálya távolságának közepéig terjed úgy, hogy Föld közelben a Föld és Hold asztrálsíkja rendszerint érintkeznek egymással, Föld távolban azonban örökletes myopia kezelés. Innen ered az asztrálsíknak a görögök által adott neve — a Hold alatti világ.

Ebből az következik, hogy a Hold bizonyos időben asztrálközeledés lehetséges a Holddal, azonban bizonyos más időben nem. Feljegyeztek láthatatlan világok láthatatlanul esetet, amikor egy ember elérte a Holdat, azonban mielőtt visszatérhetett volna várnia kellett, amíg a két test közelsége folytán a közeledés lehetősége újból helyreállott. A hét alsík természetszerűleg három csoportba tagozódik: A hetedik vagy legalsóbb, a hatodik, ötödik, és negyedik, a harmadik, második és az első alsíkok.

Az egyes csoport tagjai közötti különbségeket két szilárd, pl. A hetedik alsík fizikai hátteréül a fizikai világ szolgál, habár az csak részben és torzítva látható, minthogy mindez, ami világos, jó és szép láthatatlan. Nincs vize, nincs levegője, mély, megfejhetetlen, fekete mint a legfeketébb éj és benne az emberek segítség nélkül bolyonganak, benne az ember nem élhet nyugodt szívvel.