Lőtér a látás javítása érdekében, KATA változások


Grabovoj Látás helyreállítása

HM rendelet A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! A Szabályzatot a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédség köztisztviselőire, közalkalmazottaira a rájuk vonatkozó mértékben, a külön jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Magukat a kormányalakítókat sem érdekelte, mást akkor minek? Mondott viszont valamit a derék jelölt úr, ami elgondolkodtatott picit. Hát, például azért, mert a szervezett bűnözők nem demokratikus alapon szerveződnek. Ott bizony nincs demokrácia. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jaj, de jól csinálják, sem azt, hogy a demokrácia rossz dolog lenne.

HM rendelet, valamint a fogság fenyítés bírósági felülvizsgálatáról szóló HM rendelet. HM rendelethez A magyar honvédség szolgálati szabályzata I. A Magyar Honvédség a továbbiakban: Honvédség feladatait, szervezeti felépítését a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló A Honvédség feladatai teljesítésében az irányító-vezető szervek, igazgatási szervek, hivatalok, intézetek és intézmények mellett a meghatározó szerep a lőtér a látás javítása érdekében hárul.

javul a látás a szülés után

A Honvédség csapatai harcfeladatok végrehajtására, annak támogatására, kiszolgálására, biztosítására, továbbá jellemzően a legénységi állományúak és az alegységek látásműtét myopia rendelt katonai szervezetek.

Megnevezésüket, jogállásukat, települési helyüket, alaptevékenységük körét, szolgálati alárendeltségüket, alkalmazási készenlétüket, a parancsnok kinevezésének rendjét és lányok látásműtétje gazdálkodási jogkörüket jogszabályok, alapító okiratok, a belső szervezeti felépítésüket az állománytáblák állapítják meg. A csapatok esetenként más, szövetséges csapatokkal együtt magasabbegységet is képezhetnek vagy a már meglévő magasabbegységbe tagozódhatnak be.

A Honvédség középszintű vezető szervei magasabbegység parancsnokságnak minősülnek. A csapatok nagyságrendben a következők: a egység: a dandár, az ezred és az önálló zászlóalj; b önálló alegység: az önálló század. A csapatok szervezeti elemeit a parancsnokság és a kötelékben lévő alegységek képezik.

Egyes csapatok szervezetébe esetenként további, kisebb nagyságrendű csapatok tartozhatnak. Alegység a kötelékben lévő zászlóalj, század, a szakasz, a raj, a kezelőszemélyzet.

A csapatok, illetve azok egyes szervezeti elemei, az adott csapat rendeltetése, szervezeti felépítése szerint más megnevezést is viselhetnek. Ahol e Szabályzat az alegység megnevezésekor zászlóalj vagy század kifejezést alkalmaz, az értelemszerűen vonatkozik osztályra és ütegre, illetve az ezeknek megfelelő más katonai szervezeti elemre is. A feladatokhoz, a körülményekhez igazodóan kijelölhető, illetve létrehozható: a kikülönített alegység: az elöljáró egységtől, alegységtől parancsnoktól távol, önállóan működő, szervezetszerű vagy ideiglenesen létrehozott alegység; b ideiglenes alegység: ideiglenes jelleggel, szolgálati érdekből, kijelölt parancsnok alárendeltségébe vont vagy utalt katonák nem szervezetszerű csoportja; c vegyes összetételű alegység: a honvédségi és rendvédelmi állományból speciális feladatok ellátására összeállított alegység.

A katonai szervezeteknél azok támogatása és biztosítása érdekében állandó jelleggel más katonai szervezetek állományába tartozó személyek, csoportok, illetve állandó képviseletek tevékenykedhetnek. A csapatoktól eltérő jellegű szervezeti egységek szervezeti szintje jogállása - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a csapatok szintjéhez hasonlítva kerül meghatározásra. A katonák általános kötelességei és jogai 6.

A szolgálat teljesítésére vonatkozó, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény a továbbiakban: Hjt. Jellemezze határozott fellépés, bajtársias gondolkodásmód, a Haza iránti hűség és áldozatkészség, kötelességei és feladatai teljesítésében állhatatosság. Magatartásával érdemeljen ki tekintélyt és megbecsülést, nyerje el bajtársai bizalmát; c mindenkor legyen pontos és lelkiismeretes.

Engedelmeskedjék elöljáróinak, legyen kezdeményező, védelmezze és támogassa őket szolgálatuk ellátásában, a fegyelem fenntartásában. Megvetéssel forduljon el a gyávaságtól, önzéstől, durvaságtól, hivalkodástól; d legyen éber, tartsa tiszteletben mások emberi és állampolgári jogait, szükség- vagy veszélyhelyzet esetén nyújtson nekik segítséget.

Mindenkor tartózkodjék mindattól, ami feladatának végrehajtásában gátolná vagy arra képtelenné tenné. A katona a Honvédség feladatainak teljesítésére való felkészülés készenlét időszakában: a sajátítsa el, gyakorolja be a harcban végrehajtandó tevékenységét, ésszerűen és következetesen hajtsa végre a szabályzatok és más belső rendelkezések rá vonatkozó előírásait, teljesítse szolgálati kötelességeit.

Ismerje meg jól lőtér a látás javítása érdekében rábízott haditechnikai eszközöket, és minden körülmények között legyen képes azok hatékony alkalmazására; b állandóan tökéletesítse katonai felkészültségét, fejlessze fizikai erőnlétét és állóképességét, viselje el a katonai szolgálat fáradalmait és nehézségeit, feladatainak teljesítése során ne kímélje erejét; c fokozott gondossággal és ésszerű takarékossággal bánjon a köztulajdonnal, lőtér a látás javítása érdekében törvényes eszközzel akadályozza meg annak károsodását és pazarlását.

A katona a Honvédség hazai és külföldi feladatai teljesítésének időszakában: a esküjéhez híven, magas fokú fegyelmezettséggel tegyen eleget szolgálati kötelezettségének. A feladat megoldásába bevont más országok katonáival szorosan működjön lőtér a látás javítása érdekében b harcban küzdjön bátran és állhatatosan.

Keresse az ellenség legyőzésének legcélszerűbb lőtér a látás javítása érdekében, ésszerűen használja ki és hatékonyan alkalmazza az összes rendelkezésre álló eszközt, cselekedjen határozottan. Az ellenséggel soha a legkisebb egyetértést se alakítson ki, tartsa vissza ettől katonatársait is.

Lépjen fel a kishitűség minden megnyilvánulása ellen; c harcban vagy más veszélyes helyzetben parancs nélkül ne hagyja el a helyét, semmiképpen se hagyja cserben katonatársait, illetve élete kockáztatásával is mentse meg őket, ha életveszélybe kerülnek.

A katona harcban harcképességének birtokában nem adhatja meg magát az ellenségnek. Ha önhibáján kívül mégis fogságba került, használjon ki minden lehetőséget, hogy kiszabaduljon, katonatársait is kiszabadítsa, és visszatérjen csapatához.

Fogságban is őrizze meg becsületét, maradjon hű esküjéhez. Fogságba jutott elöljáróinak feljebbvalóinak ott is tisztelettel és engedelmességgel tartozik.

A katona köteles tiszteletben tartani a hadviselésről és a háború áldozatainak védelméről szóló nemzetközi szabályokat, a lakosság, az anyagi javak, a környezet és a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a nemzetközi egyezményekben megállapított megkülönböztető jelzést használó egészségügyi szervek és személyek, valamint az egyházi személyek sérthetetlenségét. Az egyezmények főbb előírásait e Szolgálati Szabályzat a továbbiakban: Szabályzat függeléke tartalmazza.

Minden katonai szervezetnél: a a tisztek kötelesek megtervezni, megszervezni alárendeltjeik tevékenységét, biztosítani a végrehajtáshoz szükséges feltételeket, valamint irányítani az alegységek felkészítését és a tiszthelyetteseket; b a tiszthelyettesek kötelesek példát mutatva megvalósítani a legénységi állományú katonák és a kisebb alegységek felkészítését, biztosítani a rendet, fegyelmet, a tevékenységhez szükséges eszközöket, anyagokat; c a legénységi állományú katonák kötelesek a részükre megszabott feladatokat öntevékenyen és eredményesen, kellő időben végrehajtani.

Az egyes katonák részletes kötelmeit e Szabályzatban előírtakon túlmenően a doktrínák, szakutasítások, törzsszolgálati és egyéb szabályzatok, valamint a szolgálati elöljárók rendelkezései műveleti területen a műveletirányító parancsnokság egységes műveleti előírásai tartalmazzák.

A Honvédség szervezeteinél a szolgálati élethez szükséges helyi szabályozásokat a Hvt. A katona feladatait a jelen Szabályzat általános követelményei és az egyes beosztástípusokra vonatkozó részletes követelmények figyelembevételével könyv a látás kezeléséről munkaköri leírásban kell rögzíteni és kiadni.

A szervezeti és működési szabályzat és a munkaköri leírások kidolgozásának és kiadásának rendjét külön rendelkezés szabályozza. Lőtér a látás javítása érdekében parancsnok mindenkor jogosult arra, hogy alárendeltjeinek e Szabályzatban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a munkaköri leírásban előírt szolgálati kötelmein felül más szolgálati feladatokat is szabjon.

A szolgálati személyek lőtér a látás javítása érdekében való kinevezésük megbízásuk után kötelesek beosztásukat az addig abban a beosztásban levő személytől e Szabályzat 4. A katonák általános, alapvető jogait és azok gyakorlásának szabályait a Hjt. A helyőrségen kívüli szolgálatteljesítés sajátos szabályai A katona helyőrségen kívül rendszerint az eredeti szervezetében, alárendeltségében teljesíti szolgálatát, de esetenként más egységhez, alegységhez átvezényelhető, illetve - alegysége többi katonájával együtt - átalárendelhető, valamint ideiglenes, kikülönített alegységbe beosztható.

A katona számára a munkaköri leírásában rögzített feladat mellett vagy helyett ideiglenesen más feladat például: katasztrófavédelem stb. A katonát az eltérő feladat teljesítésére fel kell készíteni, illetve a baleset megelőzésére ki kell oktatni. A katona a környezete rendben tartásába, takarításába bevonható. A helyőrségen kívüli szolgálat idejére az általánostól eltérő munka- és napirend határozható meg, de a teljesített többlet szolgálati időt ellentételezni kell.

Az állományilletékes parancsnok a szolgálatteljesítési hely napi szolgálatteljesítési időn túli elhagyását - a Hjt. A külföldi szolgálatteljesítés sajátos szabályai A külföldi szolgálatteljesítés esetén a katonát külön jogszabályokban meghatározott többletkötelezettségek terhelik, melyek teljesítése külön meghatározott előmeneteli és anyagi elismeréssel jár. Külföldi szolgálatteljesítés esetén a hazai szolgálatteljesítéshez képest jelentős eltérések vannak - általában a katona, illetve alegysége alá- és fölérendeltségi viszonyai, a tevékenységét meghatározó szervezeti és működési szabályok, a nem tervezhető eseti feladatok; - főleg nem műveleti területen a speciális nyelvi és szakmai követelmények; - lőtér a látás javítása érdekében műveleti területen a szolgálatteljesítés veszélyessége, napi időtartama, helye és az onnan való távozás szabályai tekintetében.

A külföldi szolgálat teljesítéséhez már a hazai felkészülés során is előírhatók a felkészülő által vállalt, mennyibe kerül a rövidlátás eltávolítása beosztása feladataitól eltérő eseti, illetve többletfeladatok.

A parancsnok A katonai szervezetek élén álló parancsnok szolgálati jogállását, általános hatáskörét és felelősségét a Hvt. Felelősség és hatáskör szempontjából a katonai szervezet vagy szervezeti elem egyszemélyi vezetője akkor is parancsnok, ha állománytábla munkaköri jegyzék szerinti megnevezése ettől eltér. Az egyes szolgálati elöljárók alárendeltjeikkel szemben a parancsnoki általános felelősséget és hatáskört e Szabályzatban részükre külön meghatározott kötelmek figyelembevételével viselik, illetve gyakorolják.

Miskolci Rendvédelmi Technikum

A parancsnok felelősséggel tartozik a tőle időlegesen átalárendelt kötelék személyi, ellátási, szolgálati és egyéb - nem hadműveleti jellegű - ügyeiért. A parancsnok jogköre kiterjed a következő területekre: parancsadás és intézkedés, az alárendelt parancsnokok parancsainak és intézkedéseinek felülvizsgálata, az alárendeltek ellenőrzése, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint az érdemek elismerése és a fegyelmi jogkör gyakorlása.

A parancsnok - ha jogszabály kivételt nem tesz - rendelkezik a neki alárendelt parancsnokok hatáskörével is. A parancsnok a hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátását - a jogszabályban kizártak kivételével - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon alárendeltjeinek ideiglenesen átengedheti.

A parancsnok vezetői tevékenysége során támaszkodik az alárendelt parancsnokokra és szakmai vezetőkre, valamint a vezénylő zászlósi támogató rendszerre. A parancsnok kötelességei: a parancsaival biztosítsa, hogy a rábízott katonai szervezet mindenkor megfeleljen a vele szemben támasztott készenléti követelményeknek, és rendelkezzék az ehhez szükséges begyakorlottsággal; b képezze ki alárendeltjeit, hogy haditechnikai eszközeik ésszerű és hozzáértő alkalmazásával eredményesen meg tudják oldani mind háborús, mind békefeladataikat; különös gondot fordítson az alárendelt parancsnokok szakmai fejlődésére; c tartsa lőtér a látás javítása érdekében szinten a személyi állomány erkölcsi állapotát, erősítse beosztottjaiban a hazaszeretet érzését, a katonai erényeket és szellemet, értesse meg velük a katonai rend szükségességét, idejében ismerje fel a káros jelenségeket, vegye elejét elterjedésüknek; cs folyamatosan és következetesen tartson fegyelmet és rendet a rábízott katonai szervezetnél.

Követelje meg a szabályzatok előírásainak pontos megtartását, a saját és a más elöljárók parancsainak maradéktalan végrehajtását, a katonai formaságok betartását, a határozott és szabályos alaki fellépést.

Ne tűrje a lazaságot, a fásultságot a szolgálati kötelmek és a parancsok felületes végrehajtását. Dicsérje, jutalmazza azokat, akik igyekezetükkel és eredményeikkel arra rászolgáltak, vonja felelősségre a fegyelemsértések elkövetőit. A meggyőzés és a törvényesen megengedett kényszerítés eszközeit helyesen alkalmazva teremtsen egészséges közösségi szellemet, fejlessze az lőtér a látás javítása érdekében parancsnokokban a fegyelem fenntartásának készségét; d hasson oda, hogy a vezetése alatt álló katonai szervezet életében, tevékenységének minden területén szervezettség uralkodjék.

Legfrissebb

Beosztási szintjétől függően szabályozza az időbeosztást, a katonák mindennapi életének, az objektumnak, a körletnek a rendjét illetően tartsa és tartassa meg az elöljáró erre vonatkozó parancsait, lépjen fel a katonák idejének ésszerűtlen felhasználása ellen; e tartsa és tartassa be a törvényességet, a hadviselésre vonatkozó és a humanitárius szabályokat, ne tűrje el az önkényeskedést, a durvaságot, a jogszabályokban, belső rendelkezésekben meghatározott kötelességek megszegését; f vezetői tevékenysége során a körülmények és a végrehajtó személyek ismeretén nyugvó, megalapozott parancsokat adjon.

Biztosítsa, hogy azok torzításmentesen jussanak el a végrehajtókhoz, és meglegyenek a végrehajtásuk feltételei. Fordítson gondot a parancsok végrehajtásának megszervezésére; győződjék meg arról, hogy parancsait megértették-e, és a szerint cselekszenek-e, kerülje azonban az alárendeltek feletti gyámkodást. A feladatokat úgy értesse meg beosztottaival, hogy a szükségesség belátása alapján az önálló cselekvésre is képesek legyenek.

Szoktassa őket önálló gondolkodásra; bátorítsa kezdeményezésüket, hallgassa meg és használja fel ésszerű javaslataikat. Legyen figyelmes alárendeltjeinek gondjai iránt, bírálja el kérelmeiket, vizsgálja ki panaszaikat, igazságosan döntsön azok tárgyában, illetve segítse elő megoldásukat. A parancsnok feleljen meg a beosztásával szemben támasztott követelményeknek. Ennek érdekében: a legyen aktív és minden körülmények között intézkedésre képes, egyben tudja mozgósítani alárendeltjeit a katonai szervezet előtt álló feladatok megoldására; b legyen képes következetesen élni szolgálati hatalmával a rábízott katonai szervezet eredményes vezetése érdekében; c mutasson személyes példát alárendeltjeinek a katonai erények és magatartás területén, legyen erkölcsileg feddhetetlen; d legyen határozott parancsnoki fellépése, legyen magával és alárendeltjeivel szemben igényes, szavaiban, tetteiben következetes, megfontolt, uralkodjék indulatain, alárendeltjeinek tetteit mindenkor higgadtan lőtér a látás javítása érdekében igazságosan ítélje meg, ne legyen velük durva, emberi méltóságukban ne sértse meg őket, legyen hozzájuk türelmes, emberséges; e fizikai erőnlétét, gyakorlati készségeit, egészségi és mentális állapotát tartsa megfelelő szinten.

A parancsnokság Összetett irányítási tevékenységet igénylő szervezetek esetében parancsnokságot kell létrehozni, melynek alapvető simonov fedor látomás a parancsnok döntéseinek előkészítése, a katonai szervezet irányításának, vezetésének segítése.

A parancsnokság szervezetileg parancsnokból, helyettes ek ből, a törzsből, a vezénylő zászlósból és más szervezeti elemekből áll. A parancsnokság részletes összetételét az adott szervezet állománytáblája munkaköri jegyzéke határozza meg. A parancsnokság fő feladata a készenlét fenntartásához szükséges feltételek folyamatos és zavartalan biztosítása, a parancsnok elhatározásához, a feladatok meghatározásához szükséges adatok, javaslatok előkészítése és a döntés megfelelő formába öntése, az adott szervezet tevékenységének összehangolása, a szolgálati feltételekről és körülményekről való gondoskodás, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, értékelése.

  1. Vajh’ miért erősebb kies hazánkban a szervezett bűnözés a szervezett bűnüldözőknél? – Főtér
  2. Százhalombattai Hírtükör Online
  3. In order to provide you with the best online experience this website uses cookies.
  4. Homályos látás, hogyan lehet megállítani
  5. Tűűűz - Miskolci Rendészeti Szakgimnázium
  6. Dóc Község Önkormányzat
  7. KATA változások

A parancsnokság megléte nem érinti a parancsnok egyszemélyi szolgálati hatalmát és felelősségét. A parancsnokhelyettes és a törzsfőnök lőtér a látás javítása érdekében szervezet parancsnokának helyettesei. A többirányú vezetői tevékenységet folytató parancsnoknak más helyettese is lehet, akinek feladata egy szakterület irányítása. Több parancsnokhelyettes esetén a parancsnok távollétének idejére a helyettesítés rendjét a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.

A parancsnokhelyettesek közvetlenül a parancsnoknak vannak alárendelve és szolgálati elöljárói, illetve felettesei a parancsnokhelyettesek kivételével az adott szervezet egész személyi állományának.

A vezetés folyamatosságának fenntartása érdekében a parancsnok távollétében vagy akadályoztatása esetén a parancsnokhelyettes, annak hiánya, távolléte vagy akadályoztatása esetén a törzsfőnök vegye át a vezetést. Szervezetszerű parancsnokhelyettes, törzsfőnök hiányában a parancsnok jelöljön ki helyettest.

Ha a parancsnok nem jelölt lőtér a látás javítása érdekében helyettesítőt, a rangidős vegye át a vezetést. A törzs a parancsnokság alapvető szerve, vezető szerepet tölt be a parancsnokságra háruló feladatok megoldásában.

A különböző vezetési szinteken lévő törzsek megegyező funkcionális feladataik teljesítése érdekében megközelítőleg azonos elemekből épülnek fel. A törzsfőnök szervezi a törzs munkáját és koordinálja a parancsnokság többi szervével való együttműködését. A vezénylő zászlós szolgálati elöljárója az adott katonai szervezet zászlós, tiszthelyettes, tisztes és rendfokozat nélküli személyi állományának. Minden szintű vezénylő zászlós az adott katonai szervezetnél felelős 6 hyperopia fórum parancsnok vezetési tevékenységének támogatásáért, a katonai rend, szervezettség és az egészséges katonai szellem kialakításáért és fenntartásáért, a zászlósi és tiszthelyettesi állomány pályántartásának eredményességéért, a szolgálati alárendeltségébe tartozó katonák felkészültségéért, a tiszthelyettesi támogató lánc működtetéséért és az elöljáróktól kapott feladatok végrehajtásáért.

A katonai fegyelem, a szolgálati rend és a katonai függelem A katonai fegyelem a jogszabályokban, belső rendelkezésekben és az elöljárók által meghatározott követelmények, feladatok minden katona és katonai szervezet részéről történő teljesítését, végrehajtását jelenti. Ennek megvalósítása és fenntartása minden katona kötelessége. A katonai fegyelem alapját a katonai élet- és szolgálati viszonyok rendezettsége lőtér a látás javítása érdekében, melyhez szorosan kapcsolódik a katona tudatos kötelességérzetén, a haza védelméért érzett személyes felelősségén alapuló aktív öntevékeny kezdeményezéssel és együttműködéssel párosuló engedelmességi készsége.

A fegyelem minden katona önkéntes jogkövető magatartásán, a honvédelem iránti kötelezettségvállalásán, a haza védelméért és a szövetségesek iránt érzett személyes felelősségén, a katonaközösségek összeforrottságán és magas fokú szervezettségén alapszik. A katonai szolgálati rend a kötelességek teljesítéséhez és a feladatok végrehajtásához szükséges jól kidolgozott és a gyakorlatban érvényesülő szervezeti és működési rendet, a jogosultságoknak és kötelezettségeknek mindenki számára történő pontos lőtér a látás javítása érdekében, a katonai élet- és szolgálat minden területére kiterjedő tevékenység személyi és a szembetegség története feltételeinek biztosítását jelenti.

A katonai szolgálati rendet - mint a katonai fegyelem megteremtésének és folyamatos fenntartásának alapját - mindenkor be kell tartani és tartatni.

a látás összehangolása

A katonák között megvalósuló függelem a katonai szolgálati rend és fegyelem alapja, biztosítja az előjáró és más szolgálati közeg, illetve feljebbvaló jogát a parancs és egyéb rendelkezés adására és meghatározza az alárendelt kötelezettségét a parancs teljesítésére. Magában foglalja katonai szolgálati rendből fakadó azon követelményt, hogy a szolgálati elöljáró irányában a katonának engedelmességet kell tanúsítani, a szolgálati tekintélyt tiszteletben kell tartani.

A szilárd katonai fegyelem érdekében minden katona rendelje alá egyéni érdekeit a haza, a közösség érdekeinek, látás helyreállítása 6. rész személyes felelősséget annak védelméért, legyen kész önuralommal viselni a katonai szolgálattal járó nehézségeket, megpróbáltatásokat és meghozni minden lőtér a látás javítása érdekében.

Ezért minden elöljáró feljebbvaló személyes helytállásával, állhatatosságával mutasson példát alárendeltjeinek az alacsonyabb beosztásúaknak, rendfokozatúaknak az erkölcsi normák betartásában, a katonai életet szabályozó rendelkezések végrehajtásában. Támasszon magas követelményeket saját magával, illetve alárendeltjeivel szemben és egyben teremtse meg azok teljesítésének feltételeit is.

Ha a feljebbvaló jelenlétében az alacsonyabb rendfokozatú nem a katonai szabályoknak megfelelően viselkedik, a feljebbvaló köteles figyelmeztetni és utasítani a katonai szabályok betartására.

Навигация по записям

Ha a figyelmeztetés eredménytelen marad, vagy a magatartás fegyelemsértés alapos gyanújának megállapítására alkalmas, a feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatút köteles igazoltatni és magatartásáról annak az intézkedésre jogosult elöljáróját értesíteni. A polgári ruhában levő feljebbvaló az alacsonyabb rendfokozatú személy igazoltatása előtt szolgálati igazolványának felmutatásával fedje fel kilétét. A feljebbvaló szükség esetén kezdeményezze, hogy az alacsonyabb rendfokozatú személyt a rendészeti szervek állítsák elő.

A feljebbvaló előbbiekben meghatározott jogköre polgári ruhában levő alacsonyabb rendfokozatú katonára is kiterjed, ha tudomása van annak kilétéről. A Honvédségnél fennálló általános függelmi viszonyokat a Hvt. Közvetlen szolgálati elöljáró felettes annak az állománytáblában munkaköri jegyzékben rögzített a legkisebb szervezeti elemnek a parancsnoka vezetője amelybe a katona, illetve az általa vezetett szervezeti elem tartozik.

A magasabb beosztású szolgálati elöljáró rendelkezése alapján a közvetlen szolgálati elöljáró állandóan vagy időlegesen más is lehet. A katonai szervezetek vezetőinek állományilletékes parancsnoka a Honvédség hadrendje szerinti legközelebbi szolgálati elöljáró.

letölthető a szemészeti atlasz

A hadrendbe nem tartozó szervezetek vezetőinek állományilletékes parancsnokát vezetőjét a HM Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. Állománytáblában, munkaköri jegyzékben, illetve szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben a katonának nem katona személy javítja a látást egy nap alatt lehet felettese a továbbiakban: hivatali felettesakivel szemben a katona beosztottnak minősül.