Mi a látomás 1 2


Gondviselőm eladott engem egy Ródé nevű asszonynak Rómába. Sok esztendő elteltével viszontláttam őt, és kezdtem úgy szeretni, mintha csak a nővérem lenne. Bizonyos idő múltán a Tiberis folyóban láttam fürödni, kezemet mi a látomás 1 2 feléje, és kivezettem a folyóból.

Szépsége láttán a szívemben ilyenképpen gondolkodtam: Boldog lennék, ha a feleségem szépségében és viselkedésében hozzá mi a látomás 1 2 lenne. Egyedül erre gondoltam, semmi másra.

Bizonyos idő múltán Cumaeába mentem, dicsőítettem az Isten teremtményeit, mivel azok oly nagyok, kiválóak meg erősek, és a sétálgatás közben elaludtam.

DÁNIEL KÖNYVE

A Szellem megragadott engemet, majd olyan helyen vitt keresztül, amely úttalan volt, ahol ember még sohasem járhatott; szakadékos vízmosta terület volt az. Átkelvén a folyón, egy sík vidékre érkeztem, ott letérdeltem, az Úrhoz kezdtem imádkozni és megvallottam bűneimet.

Imáim közben megnyílott az ég, és láttam azt az asszonyt, aki után vágyódtam, az égből köszöntött ezekkel a szavakkal: Üdvözöllek, Hermasz. Rátekintettem és így szóltam hozzá: Úrnőm, mit csinálsz te ott?

Az első látomás

Ő pedig így válaszolt: Azért vétettem fel ide, hogy az Úr előtt bűneidért vádoljalak téged. Azt mondtam neki: És most te a vádlóm vagy?

mi a látomás 1 2

Nem, — válaszolta — de hallgasd meg szavaimat, amelyeket neked akarok elmondani. Az Isten, aki az egekben lakozik, a nem létezőkből a létezőket megteremtette, majd megsokasította és megnövelte azokat az ő szent Egyházáért, megharagudott rád, mivel te vétkeztél ellenem.

Elsф lбtomбs: A hйtpecsйtes kцnyvtekercs

Ezt válaszoltam neki: Vétkeztem ellened? Mikor szóltam hozzád akár egy illetlen szóval is? Nem tartottalak mindenkor istennőnek? Nem úgy viselkedtem veled szemben minden esetben, mintha csak a nővérem lennél? Hogyan is hazudhattál rólam, ó asszony, ilyen gonosz és tisztátalan dolgokat? Erre ő elmosolyodott és így szólt: Szívedben támadt fel a gonosztól eredő vágyódás.

EZÉKIEL KÖNYVE

Vagy talán te nem úgy látod, hogy az igaz ember számára gonosz cselekedet az, ha a rossz utáni vágyódás támad fel a szívedben? Bizony ez bűn — mondotta. Mert az igaz ember az igazság szerint gondolkodik, annak dicsősége eléri az egeket, és minden tettével könnyen megengeszteli az Urat. Aki pedig a szívében gonoszságot forgat, halált és fogságot szerez magának, kiváltképpen, akik ezen világot akarják megnyerni, gazdagságukkal büszkélkednek és nem ragaszkodnak az eljövendő javakhoz.

Lelkük bűnbánatot fog tartani; azok, akiknek nincsen már reményük, akik maguk miatt és az életük miatt reménytelenségben élnek. Te csak könyörögjél az Istenhez, ő pedig meggyógyítja bűneiteket, a tiedet, egész házadét, valamint az összes szentekét! Amint elmondotta ezeket a szavakat, bezárultak az egek. Egészen megrémültem és elszomorodtam.

Realme Buds 2 Unboxing \u0026 Review ⚡⚡ Seriously Bass Boosted Earphones @ Just ₹599

Azt mondtam magamban: Ha még ezt is mint bűnömet jegyzik fel, egyáltalán hogyan üdvözülhetek? Hogyan tekintek az Istenre elkövetett bűneim miatt? Milyen szavakkal fogom kérlelni az Urat, hogy irgalmas legyen hozzám? Amíg ezeken töprengtem, és a szívemben fontolgattam, magam előtt láttam egy nagy fénylő karosszéket, amely hófehér gyolccsal volt letakarva.

Majd megjelent ott egy agg asszony, ragyogó öltözetben, egy kis könyvvel a kezében, leült egymagában és köszöntött engem: Hermasz, üdvözöllek!

Én pedig elszomorodtam és sírva szólaltam meg: Üdvözlégy Úrnőm! Erre ő megkérdezte tőlem: — Miért vagy olyan szomorú, Hermasz: Te, aki olyan türelmes, nyugodt és mindenkor vidám voltál; miért vált hát szomorúvá az arcod és nem örömteli?

Ezt válaszoltam neki: — Mert az az asszony, aki a legméltóbb a szeretetre, azt mondta nekem, hogy vétkeztem ellene.

mi a látomás 1 2

Erre ő így szólt: Semmiképpen sem történt így Isten szolgájával, de szívedben vágyódás ébredt utána. Az ilyen gondolat Isten szolgáinak bűnt hordoz magával. Maga az a szándék, hogy gonosz dolgok után vágyódjon, rossz és utálatos egy ilyen nemes és megpróbált szellem számára; elsősorban pedig Hermasz számára, aki önmegtartóztató, aki minden rossz utáni mi a látomás 1 2 távol tartja magát, teljesen egyszerű és egészen ártatlan.

Új fordítású revideált Biblia

De nem is azért támadt fel az Isten haragja ellened, hanem mert elvárja tőled, hogy visszatérítsd házadat, amely vétkezett az Isten ellen, és ellenetek, a szülők ellen. Gyermekeid iránti szeretetedben nem intetted meg házad népét, hanem hagytad azokat rettenetes romlásba jutni, és ezért haragudott meg rád az Úr, de meg fog gyógyítani minden elkövetett gonoszságot, ami csak a házadban történt!

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén.

Bűneik és a törvénnyel ellenkező tetteik miatt romlottak le a minden napi ügyeid is! De az Úr nagy irgalma megkönyörült rajtad és házadon, erőssé tesz tégedet és dicsőségben megszilárdít! Te pedig ne legyél könnyelmű, légy inkább kitartó, és tedd erőssé a házadat!

mi a látomás 1 2

Mert ahogyan a kovács kalapácsütésekkel alakítja ki a munkáját azzá, amivé ő akarja, ugyanúgy a mindennap igaz Ige is legyőzi az összes gonoszságot. Ezért ne szűnjél meg figyelmeztetni gyermekeidet, mivel tudod, hogyha ők teljes szívükből megtérnek, akkor feliratnak az élet könyvébe együtt a szentekkel.

Ezen szavainak befejeztével így szólt hozzám: Szeretnéd meghallgatni azt, amit felolvasok?

  • Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 2
  • COG - I. LÁTOMÁS
  • Zakariás 2 NT-HU - Látomás négy szarvról és négy - Bible Gateway
  • Dániel próféta könyve 8. fejezet vers
  • Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.
  • Ведь я тысячи раз видел ваше изображение.
  • Búzavirág a látáshoz

Én azt válaszoltam rá: — Igen Úrnőm. Mindazt, amit hallottam egyszerű volt és csodálatos; nem is tudtam megjegyezni. Minden szava súlyos volt, úgy hogy ember azt nem tudja befogadni, de a végső szavait már megjegyeztem, mi a látomás 1 2 hasznosak voltak és vidámmá tettek. Bölcsességében és gondviselésében megteremtette szent Egyházát, majd megáldotta azt; íme áthelyezi az egeket, a hegyeket és a halmokat, valamint a tengereket és minden síkká lesz választottjai előtt, hogy megadja nekik az ígéretet, amit megígért sok dicsőséggel és örömökkel együtt, ha megtartják a törvényeit, amelyeket ők nagy hitben fogadtak el.

Háttérolvasmányok

Ezzel befejezte a felolvasást és fölkelt a karosszékből. Majd négy ifjú jött látomás 05 mit jelent, megfogták a karosszéket és elvitték kelet felé. Engem pedig magához intett, megérintette mellemet és ezeket mondotta: Tetszett neked, amit felolvastam?

Így válaszoltam: Úrnőm az utolsó szavak tetszettek, de az előbbiek nehezek mi a látomás 1 2 kemények voltak.

Jбnos apostol Jelenйseinek Kцnyve

Ezt mondotta rá: Ez utóbbiak az igazak számára, az előbbiek pedig a pogányoké és a hitehagyottaké. Amíg velem beszélt, két férfi jelent meg, karjukra emelték és kelet felé vitték, amerre a karosszéket. Vidáman távozott, miközben odaszólt hozzám: Embereld meg magadat Hermasz!