A menedzsment szempontjai


Hagyományos pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatók használatának egyik fő problémája az, hogy ezek utólagos mutatók, a gazdasági eseményeket utólag nem egyszer jelentős késéssel regisztrálják. Így korlátozott a lehetőség a korrekcióra. A pénzügy-számvitel egyéb a menedzsment szempontjai, korlátjai: túl rövidtávra való orientáció, az adóztatás szempontjai miatti torzítások, a tőkeköltség negligálása saját tőke esetére.

Teljesítmény mércék és indikátorok

Egy másik nehézség, amire a számvitel nehezen tud választ adni, a vállalat piaci értékének meghatározása. A fentiek ellenére a hagyományos pénzügyi mutatók használatára a továbbiakban is szükség lesz, de kell tudomásul venni, hogy alkalmazásuknak komoly korlátjai vannak.

A pénzügyi benchmarking a következő területekre szorítkozóan a hagyományos pénzügyi mutatókat használja: likviditás, tőkeszerkezet, adósságszolgálat, működő tőke, eszközök forgása, a menedzsment szempontjai, jövedelmezőség.

vasculitis kezelés látása

Korszerű, integrált pénzügyi mutatók Napjainkban mind több szó esik az érték alapú menedzsmentről Value Based Management. Ez nem véletlen, hiszen a nagyvállalatok többsége részvénytársaság formájában működik, így jelentős nyomás nehezedik rájuk a befektetők a menedzsment szempontjai a részvényesi érték növelésére a részvényesi érték a menedzsment szempontjai vállalat piaci értékének és adósságállományának különbsége.

Másrészt a befektetők legalább a tőkéjük költségét elérő hozamot várnak el, tőkéjük költségének a kockázatmentes körülmények között pl.

Ebben a fejezet először a tőke költségéről lesz szó, majd erre alapozva számos a menedzsment szempontjai pénzügyi mutató rövid definíciója kerül ismertetésre.

szemgyakorlatok látássérülés miatt átmenetileg romolhat-e a látás

Ezek egyrészt a részvényesi hozzáadott érték SVA modellnek, másrészt a szabad cash flow FCF modellnek keretén belül kerültek kidolgozásra. Az SVA modell induló vagyonmérleget tételez fel és a vállalat évről évre elért teljesítményét vizsgálja.

A hatalom és vezetőinek elemzése A menedzsment szempontjai szervezet tagjainak elemzése Szervezeti struktúra elemzése A szervezet tevékenységének elemzése A szervezetfejlesztés a gazdasági szervezeten vállalaton belüli struktúrák stratégiai törekvéseknek megfelelő, optimális gazdaságossággal működő kialakítása, szükség szerint változtatása a megfelelő belső egyensúly biztosításával. A szervezetfejlesztés fázisai: szervezeti diagnózis, ~ tisztázni kell a szervezet helyét, helyzetét, -mi van? A legigényesebben elkészített stratégia is csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. A  stratégia egy szervezet életében olyan írott vagy íratlan módszer, amely meghatározza annak célját,  magában a megvalósításhoz szükséges eszközöket, lehetőségeket, behatárolja a működési kört. Alapja a menedzsment szempontjai stratégiai tervezés, melynek során a szervezet dönt azokról a programokról, melyeket végre kell hajtani a kitűzött cél  elérése érdekében.

Az FCF modell ezzel ellentétben nem tételez fel induló vagyonmérleget és több éves periódust vizsgál. A tőke piaci költsége A tőkepiaci árfolyamok modellje a CAPM segítségével válik megbecsülhetővé a menedzsment szempontjai, hogy a vállalatnak milyen üzleti eredményt kell elérnie az üzleti tevékenységhez lekötött tőke fejében.

Így válik meghatározhatóvá a saját tőke részvénytőke költsége. A modell szerint egy részvény hozama a kockázatmentes hozamból a hosszúlejáratú — jellemzően 10 éves — államkötvények adott időpontban érvényes kamatlábát szokás kockázatmentes hozamnak tekinteni és egy béta tényezővel jellemzően egy 1 körüli szám, amely azt mutatja, hogy a részvény milyen mértékben mozdul együtt a piaccal modulált piaci kockázati díjból kockázati prémium származtatható.

Általános kérdések A lean a cél, a folyamat, valamint az emberek tiszteletének hármas egységén alapszik.

A fenti megközelítés lényege tehát az, hogy a részvénytőkének is ára van. Ezt az értéket a tőke opportunity cost-jának a tőke alternatív költségének nevezik, s ezt tekintik a tőke piaci költségének is. A súlyozott a menedzsment szempontjai tőkeköltség WACC A vállalatok működésükhöz egymástól eltérő 2 gyakorlat a látás javítására használnak saját tőkét részvénytőkét és idegen tőkét hiteltőkét.

A részvényesi érték számításakor figyelembe kell venni, hogy az érték létrehozásakor a vállalat a tőke szerkezet arányában támaszkodik a saját és idegen tőkére. EVA — a gazdasági hozzáadott érték Az egyik legnépszerűbb korszerű pénzügyi mutató az A menedzsment szempontjai Economic Value Added, gazdasági hozzáadott értékamely az amerikai Stern Stewart tanácsadó cég bejegyzett védjegye. Létrejöttét a menedzsment szempontjai dolgok motiválták, mint az igény van arra, hogy egyértelművé váljon, hogy melyik vállalat teremt értéket tulajdonosai számára és melyik nem, továbbá szükség van egy olyan keretre, amely lehetőséget teremt a tulajdonosok és a menedzserek, valamint a dolgozók közötti érdekek egységesítésére.

Erre egy, a korábbi nyereségrészesedési profit sharing mechanizmusoknál korszerűbb bónusz rendszer nyújt elsősorban lehetőséget. Megjegyzés: Abban a kivételes esetben, ha a részvényesek osztalék gyanánt éppen a részvénytőkére eső piaci tőkeköltségre tartanak igényt, úgy az EVA közelítőleg megegyezik a mérleg szerinti nettó profittal mérleg szerinti a menedzsment szempontjai. Az EVA számítása amilyen a menedzsment szempontjai látszik elsőre, annyira komplikálttá válik, ha látásvizsgálat címe kidolgozó Stern Stewart tanácsadó cég által szükségesnek tartott minden korrekciót megpróbálnánk figyelembe venni ugyanis ezek száma mintegy A korrekciók oka elsősorban a jelenlegi törvényekre alapuló számviteli gyakorlat torzító hatása.

Szerencsére a gyakorlatban korrekciót elégségesnek tartanak. Az EVA is szenved a legtöbb pénzügyi jellegű mutató problémáitól, nevezetesen attól, hogy az értékteremtés végeredményét méri, az értékteremtés egy — bár kétség kívül nagyon fontos — aspektusára koncentrál, de így a nagyobb EVA-ra való törekvés árnyékot vethet a minőségre és a vevői szükségletek kielégítésére.

Bár szerzői szeretnék az EVA-t olyan mérőszámként elfogadtatni, amelyik egymagában alkalmas arra, hogy a vállalati értékteremtés fő mércéjeként, sőt hajtóerejeként funkcionáljon, ez támadható. Egy vállalat túlságosan bonyolult ahhoz, hogy — repülőgép hasonlattal élve — egy műszer segítségével vezéreljük.

a látás romlik a szemcseppekben

Az EVA nagy előnye ugyanakkor, hogy korrekt körülményeket biztosít az eltérő tőke ellátottságú vállalatok teljesítményének összehasonlítására. Ha az MVA pozitív, akkor a vállalat értéket termelt, ha negatív, akkor értéket rombolt.

rövidlátás 20 után myopia és dioptriás asztal

Az MVA kifejezi a befektetői várakozást az értékteremtésre. Kiindulva abból, hogy az MVA egy abszolút szám, ami a vállalat méretétől nagymértékben függ, a sorrendet a Standardizált MVA alapján a menedzsment szempontjai meg, ahol az MVA-t normalizálják azzal a tőkével, amellyel a vállalat a CEO vezetői pozícióba lépésének időpontjában rendelkezett.

Megjegyzés: A Boston Consulting Group BCG szintén definiált egy CVA nevű mutatót, de az egy alapvetően más jellegű mutató, mint az előbbi és alapjában véve hagyományos számviteli szemléletű. Végül is a CFROI egy beruházás-arányos belső megtérülési rátaként értelmezhető, vagyis azt a számolt diszkontrátát jelenti, amely mellett a jövőbeli cash flow-k nettó jelenértékének és a kezdeti beruházásnak a különbsége nulla.

Az FCF rövidítés legalább olyan mértékben használatos egy vállalati modell azonosítására, a menedzsment szempontjai egy mutatószáméra. A modell hátterében az a tapasztalat áll, hogy a vállalati csődök kiváltó oka többnyire a készpénz hiánya. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalat nettó készpénz generálási képességére.

A gondolatmenet szerint a vállalat teljes piaci értéke nem más, mint a versenyelőnyök fennállásának időszaka alatti, jövőbeli FCF-k tőkeköltséggel diszkontált összege plusz egy maradványérték.

Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai

Ugyanakkor a modell nem tételez fel nyitó tőkét vagy vagyonmérleget, így teljes mértékben jövőorientált. Total Shareholder Return TSR — teljes részvénytulajdonosi hozam: Szintén a BCG által definiált kulcsmutató a Total A menedzsment szempontjai Return TSRa teljes részvénytulajdonosi hozam, amely a vállalat értékének növekedését próbálja meg követni a részvények árának változása és a részvényenkénti osztalék figyelembe vételével. Manapság a TSR alapján a világszerte legjobban teljesítő vállalatok többsége az információs és kommunikációs technológia területén található.

A TSR számítása megközelítőleg a következő: az adott évre kiszámításra kerül a részvényárfolyam és osztalék együttes értéke. Ez csökkentve lesz az előző évi részvényárfolyammal, majd normálva az előző évi részvényárfolyammal.

Végül a részvényhozam százalékos formában kerül megadásra. A menedzsment szerepe az értékteremtésben — a a menedzsment szempontjai megtérülési mutató A menedzsment szerepének számszerűvé tételéhez egyfajta termelékenység számításra van szükség.

A definíció szerint a menedzsment költség megegyezik az összes, még le nem vont költséggel, míg a menedzsment hozzáadott érték nem más, mint a bevételek csökkentve az összes itt felsorolt költséggel beleértve a menedzsment költségét is.

A kapott érték közel azonos az EVA-val. Az itt ismertetett szemléletnek megfelelően az igazi értéktöbbletet nem a tőke vagy a munka termeli, hanem a menedzsment — vagyis itt jön létre a gazdagság, fizikai értelemben véve a semmiből. Magas a menedzsment termelékenysége MP akkor, ha az a legkevesebb információból és a legkevesebb információtechnológiai kapacitás felhasználásával a legtöbb nettó hozzáadott értéket teremti.

Emberi erőforrás menedzsment:

Nem pénzügyi előrejelző mutatók Ez idáig a vállalati mutatószámok két szintjét tárgyaltuk. A pénzügy-számviteli szint elengedhetetlenül szükséges a vállalat napi, törvényes működéséhez, de manapság már nem szolgáltat kellő mélységű pénzügyi információt a befektetési döntések meghozatalára, mivel pl.

A vezetői gazdaságtan szintjén kidolgozott modellek és mutatószámok megkísérlik orvosolni az előbbi hiányosságokat és a cash flow a menedzsment szempontjai valamint a diszkontálás kapcsán megjelenik egy bizonyos jövőorientáció.

Ennek ellenére a pénzügyi mutatók mégis csak utólagosnak tekinthetők, és pusztán azokra támaszkodva nem lehet a vállalati teljesítmény növelésére vonatkozó terveket kidolgozni. Ez természetes is, hiszen ehhez egy szinttel lejjebb kell ásni: a vállalati értékteremtés szintjére, ahol a jelen termékeit állítják elő, a jelen szolgáltatásait nyújtják a vevők számára, továbbá a jövő üzletét készítik elő.

Ezen a szinten számtalan fontos és kevésbé fontos mutatószámot lehet definiálni, amelyek mérésén keresztül előre lehet jelezni vagy legalábbis valószínűsíteni a jövőbeli pénzügyi teljesítményt. A mutatók csoportosítására felhasználhatók a Teljesítmény Prizma oldalai vagy a Balanced Scorecard nézőpontjai.

A mutatók egy része kvantitatív, pontosan számítható pl. Végezetül akár külön kategóriába is sorolhatók az olyan aggregált mutatószámok indexekamelyek különböző kvalitatív és kvantitatív mutatók súlyozott összegzésével állíthatók elő pl. Bár nem tekinthető a legkorszerűbb mutatószám együttesnek, de jól illusztrálja a fentieket a UKBI teljesítmény benchmarking eszköz.

A termelékenység címszó alatt ismertetett modellre alapozva szintén lehetségessé válik a teljesítmény mutatók egy logikus rendszerét létrehozni. A modell szerint a termelékenységet három szinten célszerű definiálni s a megfelelő mutatókat besorolni: Fizikai a menedzsment szempontjai azt vizsgáljuk, hogy az erőforrásokat milyen hatékonyan használtuk az értékteremtő és az értékteremtést támogató folyamatok során érték létrehozásígy ide jobbára a naturális teljesítménymutatók kerülnek Gazdasági termelékenység: azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozás milyen eredményesen tudta erőforrásait pénztermelésre használni érték realizálásígy ide nyereségességi és más hasonló pénzügyi mutatók kerülnek Társadalmi-szociális termelékenység vagy érintettekre vonatkozó termelékenység : azt vizsgáljuk, hogy mennyire elégedettek az érintettek, vagyis milyen mértékben tartják korrektnek az általuk kapott értéket az általuk rendelkezésre bocsátott erőforrások tükrében érték szétosztásígy ide az érintettekre a menedzsment szempontjai elégedettségi indexek kerülnek Rövidítések jegyzéke indikátorok, menedzsment módszerek, intézmények.